Domáce vzdelávanie žiakov


Domáce vzdelávanie na prvom aj druhom stupni Základnej školy funguje vo viacerých európskych krajinách. Podľa viacerých svetových štúdií deti vzdelávané doma rodičmi alebo rodičmi vybranou osobou vo výsledkoch, sociálnej a emocionálnej zrelosti nezaostávajú za svojimi rovesníkmi navštevujúcimi školu.


Domáce vzdelávanie obvykle volia rodičia z objektívnych dôvodov, Ako sú špeciálne potreby dieťaťa, alebo časté sťahovanie rodiny. Je vhodné aj pre deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a ktorým škola nemohla zabezpečiť dostatočné podmienky na vzdelávanie.

Pri domácom vzdelávaní sa zavádza spolupráca so školou v podobe stretnutí s učiteľom, online hodín alebo zadávaním úloh či projektov na vypracovanie na diaľku. Keďže vedomosti žiaka sú pravidelne preverované školou a žiak aj zákonný zástupca spolupracujú s kmeňovou školou pri individuálnom vzdelávaní, nie je nutné, aby osoba, ktorá vykonáva individuálne vzdelávanie, splnila kvalifikačné požiadavky pre pedagogického zamestnanca.

Naša škola Vám protredníctvom programu domáceho vzdelávania poskytne:

Evidenciu žiaka, učebnice, učebný plán, dohľad nad vučovacím procesom.
Budeme vám pravidelne podľa časového plánu zadávať študijné texty a iné študijné materiály. Priebežné hodnotenie realizujeme na základe odovzdávaných prác, formou projektu, testu, alebo ústnej skúšky (on line). Možnosť osobnej a online komunikácie. Okrem triedneho učiteľa budete mať konzultanta. Každý deň jedna online vyučovacia hodina s konzultantom, alebo vyučujúcim jednotlivých predmetov v čase od 16 00 hod. do 16 45 hod. Žiak môže na základe dohody využívať aj časť denného vyučovania a záujmového vzdelávania.
Poskytne počas celého školstva osobné poradenstvo.

Namiesto komisionálnych skúšok, preverenie vedomostí žiaka sa určuje formou, akú určí kmeňová škola a to minimálne raz na konci každého polroka. Žiak môže byť skúšaný formou projektu, ústnej skúšky, zadania, testu alebo inak.

Vzhľadom na pravidelný kontakt žiaka s kmeňovou školou sa stáva kmeňová škola orgánom, ktorý vykonáva kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom stretnutí alebo preverenia vedomostí žiaka.

Cena: Zápisné na štúdium 400 Eur.
Školné: 130 Eur mesačne

Rozhovor riaditeľa školy pre Domáce vzdelávanie na Slovensku, o.z.