Domáce vzdelávanie žiakov


Domáce vzdelávanie na prvom aj druhom stupni Základnej školy funguje vo viacerých európskych krajinách. Podľa viacerých svetových štúdií deti vzdelávané doma rodičmi alebo rodičmi vybranou osobou vo výsledkoch, sociálnej a emocionálnej zrelosti nezaostávajú za svojimi rovesníkmi navštevujúcimi školu.


Domáce vzdelávanie obvykle volia rodičia z objektívnych dôvodov, Ako sú špeciálne potreby dieťaťa, alebo časté sťahovanie rodiny. Je vhodné aj pre deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a ktorým škola nemohla zabezpečiť dostatočné podmienky na vzdelávanie.

Pri domácom vzdelávaní sa zavádza spolupráca so školou v podobe stretnutí s učiteľom, online hodín alebo zadávaním úloh či projektov na vypracovanie na diaľku. Keďže vedomosti žiaka sú pravidelne preverované školou a žiak aj zákonný zástupca spolupracujú s kmeňovou školou pri individuálnom vzdelávaní, nie je nutné, aby osoba, ktorá vykonáva individuálne vzdelávanie, splnila kvalifikačné požiadavky pre pedagogického zamestnanca.

Naša škola Vám poskytne
výber formy realizovania domáceho vyučovania.
Tri možnosti výberu:

Forma A
Škola eviduje žiaka, poskytne učebnice, učebný plán, dohľad nad vučovacím procesom, realizuje hodnotenie žiaka. Poradenstvo.

Forma B
Okrem toho čo zabezpečuje forma A poskytne. Pravidelne podľa časového plánu zadávanie študijných textov a materiálov. Priebežné hodnotenie na základe odovzdávaných prác. Možnosť osobnej a online konzultácie.

Forma C
Okrem toho čo poskytuje forma B poskytne. Online vyučovací proces. 4 vyučovacie hodiny denne. Priebežná klasifikácia žiaka na zákade preverovania získaných vedomostí písomnou formou a online skúšok. Psychologické poradenstvo.

Namiesto komisionálnych skúšok, preverenie vedomostí žiaka sa určuje formou, akú určí kmeňová škola a to minimálne raz na konci každého polroka. Žiak môže byť skúšaný formou projektu, ústnej skúšky, zadania, testu alebo inak

Vzhľadom na pravidelný kontakt žiaka s kmeňovou školou sa stáva kmeňová škola orgánom, ktorý vykonáva kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania aj prostredníctvom stretnutí alebo preverenia vedomostí žiaka.

Prihláška (formulár)

Cena: Zápisné na štúdium 400 Eur pre všetky formy A, B, C.
Školné:
forma A ….50 Eur/ mesačne
forma B…100 Eur/ mesačne
forma C…150 Eur/ mesačne

Rozhovor riaditeľa školy pre Domáce vzdelávanie na Slovensku, o.z.