Prijímacie konanie – Základná škola „ako osemročná forma štúdia“ – domáce vzdelávanie

Prijímanie do piateho, šiesteho, siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ na základe žiadosti o prestup na našu školu

V školskom roku 2022/23 je školné rozdelené do desiatich mesačných splátok vo výške 130,-Eur. Zápisné na štúdium je 400,-Eur.
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.

Postup:

  • vyplňte si elektronickú prihlášku (formulár)
  • požiadajte o prestup na Súkromnú základnú školu formou žiadosti
  • po obdržaní rozhodnutia o prestupe prídete podpísať zmluvu o štúdiu

Termín: do 10.9.2022

Prihláška na Súkromnú ZŠ – domáce vzdelávanie