PaedDr. Darina Šuľanová

publikované články

Po absolvovaní Pedagogickej fakulty UK som nastúpila ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky na ZŠ. Okrem týchto predmetov som sa venovala žiakom aj vo voľnom čase. V roku 1995 som si rozšírila aprobáciu o predmet etická výchova dvojročným špecializačným kvalifikačným štúdiom.

Od roku 1998 som začala externe pracovať ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a náuky o spoločnosti na SSG. Od roku 2008 som sa stala riadnou učiteľkou SSG.

Popri práci učiteľky som sa venovala študentom inej národnosti, ktorým som pomáhala preklenúť jazykovú bariéru. Bola to študentka maďarskej národnosti, ktorá zmaturovala na našej škole s veľmi dobrým prospechom a študenti čínskej národnosti, ktorí k nám prichádzajú každým rokom, na základe odporučenia predchádzajúcich študentov.

Rada sa venujem žiakom so špeciálnymi potrebami, ktorí na našej škole študujú a aj v tejto oblasti mám veľmi dobré výsledky. Aj keď mám 35 rokov praxe za sebou, rada sa vo svojej oblasti vzdelávam a získavam nové skúsenosti.

Absolvovala som rôzne vzdelávania a školenia, za najdôležitejšie považujem:

  • absolvovanie II. kvalifikačnej skúšky so záverečnou prácou na tému: Tvorba testov so zameraním na čítanie s porozumením a možnosti ich využitia vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry,
  • pribežné vzdelávanie : Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových dokumentov,
  • priebežné vzdelávanie: Realizácia učebného procesu podľa novej koncepcie predmetu slovenský jazyk a literatúra,
  • priebežné vzdelávanie: Čítanie s porozumením na hodinách slovenského jazyka a literatúry,
  • Vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách,
  • priebežné vzdelávanie: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch,
  • priebežné vzdelávanie: Lexikológia v školskej praxi,
  • priebežné vzdelávanie: Hodnotiace kritériá na opravu slohových prác,
  • priebežné vzdelávanie: Inovačné metódy v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Okrem práce sa rada venujem aj svojim záľubám: čítaniu kníh, akčným filmom, vareniu…všetkému, čo ma môže akýmkoľvek spôsobom obohatiť. So žiakmi som založila krúžok GURMÁN, na ktorom sme sa venovali vareniu a zdravej výžive, ktorý toho času nepracuje, lebo žiaci sa venujú iným aktivitám, čo však nebráni tomu, aby sme ho v budúcnosti neobnovili.

Moje životné kréda sa občas menia, lebo život sám je sústavná zmena. Momentálne je medzi aktuálnymi, ktoré vystihujú moju povahu: Život je krátky na to, aby sme sa zaoberali hlúposťami, ktoré nedokážeme ovplyvniť.