RNDr. Emília Srnová

publikované články

Vzdelanie

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (magisterské štúdium)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, doktor prírodných vied („RNDr.“) –  študijný odbor biológia

Doplnkové vzdelanie

Štátna jazyková škola v Žiline, Intenzívny kurz jazyka nemeckého, základná štátna jazyková skúška
Špecializačné vzdelávanie, Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT, ukončené obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou v predmete GEOGRAFIA.

Prax

Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK som pokračovala v prehlbovaní si svojich vedomostí. Absolvovala doktorandské štúdium na Geologickom ústave SAV. V septembri 2006 som úspešne absolvovala rigoróznu skúšku v študijnom odbore biológia a bol mi udelený akademický titul doktor prírodných vied „RNDr.“
V súčasnosti som učiteľkou geografie a biológie na Súkromnom gymnáziu v Bratislave. Aktívne sa zaujímam o prírodu a jednotlivé zložky prírodného prostredia. Na vyučovacích hodinách sa snažím viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu prírode, starostlivosti o ŽP. Žiaci sa venujú riešeniu úloh a projektov v rámci environmentálnej geografie zamerané na ochranu a tvorbu ŽP. Na utvrdenie a prehlbovanie si teoretických vedomostí nadobudnutých na hodinách biológie a geografie pripravujem pre žiakov exkurzie, vychádzky, pravidelné Návštevy podujatí Vedecká cukráreň.

0 x komentované

Pridaj komentár