Mgr. Ivana Šikudová

Štúdium: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta.

Odbor: Učiteľstvo predmetov biológia a chémia.

Pedagogická prax z chémie: Gymnázium Metodova, Bratislava a Spojená škola Tilgnerova, Bratislava.

Zručnosti: Tvorba rôznych učebných úloh v digitálnom prostredí, napríklad používanie softvéru ActiveInspire, vytváranie online testov, tajničiek, puzzle a iných učebných materiálov na hodiny chémie.

 

Ako by mali vyzerať hodiny chémie, čo je ich cieľom:

 1. Budem sa snažiť podať učivo chémie zaujímavou a pútavou formou.
 2. Budem využívať pomôcky, ktoré budem mať k dispozícii, podľa materiálno- technického vybavenia školy, a ktoré si sama vytvorím.
 3. Budem sa snažiť na väčšine hodín robiť pokusy, vždy s ohľadom na bezpečnosť.
 4. Ak nebudem mať k dispozícii chemikálie, využijem moderné technológie a pokusy budú žiakom podané digitálnou formou, a to vo forme videí.
 5. Budem získavať ďalších sympatizantov predmetu chémie.
 6. Ak uvidím záujem a šikovnosť, posuniem žiakov prejaviť svoje schopnosti a nadanie na chemické olympiády.
 7. Oboznámim žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo môže prispieť k záujmu a pozitívnemu vzťahu žiakov k učebnému predmetu chémia.
 8. Budem u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie prostredníctvom obsahu chémie.
 9. Oboznámim žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
 10. Budem u žiakov rozvíjať prírodovednú gramotnosť, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom.
 11. Budem zachovávať svoj život a životy mne zverených žiakov (dodržiavať zásady bezpečnosti práce).
 12. Budem overovať získané vedomosti a zručnosti žiakov ústnou aj písomnou formou.

„Ak tieto ciele nesplním, nech moje kosti vysublimujú z môjho tela, moja DNA sa  rozpletie a rozpadne na prach a moja HCl nech má pH 14“ 

Čo získajú žiaci:

 1. Mali by porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov.
 2. Na hodinách chémie by mali vedieť využiť svoje poznatky  o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa bežne stretávajú v každodennom živote, napríklad z týchto oblastí: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.
 3. Mali by vedieť rozvíjať dôležité spôsobilosti, napríklad objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti.
 4. Mali by si osvojovať základné manuálne zručnosti a návyky pri práci a návyky  bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.
 5. Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a mali by vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh.
 6. V rámci samostatnej práce by mali byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné materiály.
 7. Získané poznatky z chémie by mali žiaci vedieť využiť v bežnom živote.
 8. Mali by vedieť vysvetliť, ale i predpovedať niektoré chemické javy t.j. v jednoduchých prípadoch predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).