Mgr. Katarína Dubravická

Deti, mládež a ich postavenie v dnešnej spoločnosti sú základnou ideou môjho života. Trinásť ročná prax na základnej škole mi umožnila poznať vývojové osobitosti detí mladšej kategórie. Po ukončení štúdia politológie a diplomacie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda som sa rozhodla venovať výchove a vzdelávaniu v tomto obore v stredoškolskom prostredí. Cieľ a zameranie mojej práce, je umožniť súčasnej mládeži objaviť v sebe schopnosti, dokázať utvoriť si vlastný názor a naučiť sa ho kultivovaným spôsobom komunikovať vo svojom prostredí.

Objasniť študentom fungovanie súčasnej slovenskej politickej scény, volebného systému, uplatnenie si svojich práv vyplývajúcich z princípov demokratického usporiadania našej spoločnosti. V súvislosti s ľahším upevnením si poznatkov z oblasti vnútroštátnej politiky plánujem v tomto školskom roku návštevu Národnej rady SR, Najvyššieho kontrolného úradu, politickej strany SMER – SD a jednej opozičnej politickej strany.

Vnútorná politika úzko súvisí so zahraničnými vzťahmi, Ministerstvom zahraničných vecí SR, veľvyslanectvom a konzulátom. K rozlíšeniu týchto pojmov a ich konkrétnych funkcií napomôže Diplomatický klub v ktorom získajú vedomosti o vývoji a formovaní diplomatických misií. Študenti sa oboznámia s komunikačnými prvkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého rokovania. Vytvoriť správny dojem, dokázať odhadnúť taktiku a zámer osoby s ktorou komunikujú, zvoliť si správny spôsob interpretácie svojich záujmov patrí medzi základné predpoklady reprezentanta štátu, ale i súkromnej spoločnosti, alebo štátnej inštitúcie. Správnosť svojho spoločenského a protokolárneho vystupovania si môžu overiť v priebehu návštevy konkrétnych veľvyslanectiev v Bratislave. Dokázať sa prejaviť na spoločenských recepciách s uplatnením diplomatického protokolu nie je len výsada členov diplomatickej misie, ale mala by patriť medzi základné znalosti každého mladého človeka…

Moja hlavná profesia je práca v Slovenskej informačnej tlačovej agentúre – SITA. Vzhľadom na uvedenú profesiu je mojim cieľom naučiť študentov zvoliť si vhodný písomný prejav a naučiť sa objektívne zhodnotiť dané skutočnosti. Rozšírenie vedomosti v oblasti písomnej komunikácie, jej historický vývoj, rozmanitosť a možnosti komparácie im umožňuje predmet Diplomatická korešpondencia.

Základným obsahom celoročného plánu je pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa v akejkoľvek profesii, alebo vedeckom smerovaní…

Plánované aktivity

September:

 • Školský časopis (vytvorenie študentskej redakčnej rady a príprava príspevkov do 1. čísla)
 • Výstup na hrad Pajštun (víkendová výprava)

Október:

 • Zapojenie sa do projektu „Nemaj v paži“. Organizátor projektu je NR SR. Možnosť študentov diskusnou formou získať nové poznatky a vedomosti z oblasti domácej i zahraničnej politiky a diplomacie
 • Empirický prieskum „Čo vieš o Rusku“. Anketa, ktorú študenti pripravia pre občanov Bratislavy v rámci náplne verejnej správy

 November:

 • Návšteva Národnej banky Slovenska a princíp jej fungovania. Organizačná štruktúra s prepojením na Centrálnu Európsku banku
 • Projekt „participácia na veciach verejných

 December:

 • Exkurzia do Európskeho parlamentu (2.12.2013)
 • Prehodnotenie a rozšírenie pôsobenia a distribúcie školského časopisu

 Január:

 • Návšteva Najvyššieho kontrolného úradu (v rámci verejnej správy)
 • Návšteva Národnej rady SR, diskusia s poslancami

 Február:

 • Noc v škole: Fiktívne zasadnutie OSN

 Marec:

 • Projekt „Veľvyslanectvo mladých“

 Apríl:

 • Návšteva veľvyslanectva, diskusia

Máj:

 • Projekt „Čo vieš o Európskej únii“. Empirický výskum formou ankety v rámci predmetu verejná správa

 Jún:

 • Výstup na Rysy – výprava v rozsahu dvoch dní