Bc. Mária Porubská

Narodila som sa v Bratislave a vyštudovala som tu základnú školu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka (Za Kasárňou 2). Následne som absolvovala gymnázium v Pezinku, kde som maturovala aj z nemeckého jazyka.

Od roku 1999 do roku 2002 som absolvovala Štúdium nemeckého jazyka na Štátnej jazykovej škole v Bratislave ( Palisády), štúdium som ukončila Štátnou záverečnou skúškou.

V roku 2002-2003 som absolvovala Štúdium  nemeckého jazyka na Štátnej jazykovej škole so zameraním na prekladateľstvo.

Popri práci v administratívnej oblasti, kde som viac-menej aktívne využívala nemecký jazyk, som aj súkromne doučovala žiakov stredných škôl.

Práca s deťmi ma vždy veľmi priťahovala a tak som sa rozhodla začať s nimi aktívne pracovať. Pre deti z detského domova som bola profesionálnou náhradnou mamou.

Popri tejto zmysluplnej práci som úspešne absolvovala štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v rokoch 2007 – 2011, odbor Špeciálna pedagogika, štúdium mám ukončené Štátnou záverečnou skúškou s akad. titulom Bc.

Neskôr som pracovala ako osobný asistent pre dieťa so špecifickými potrebami. Mám dlhoročné skúsenosti s výchovou a vyučovaním detí so širokým spektrom potrieb. Venujem sa canisterapii a rada by som si rozšírila svoje vzdelanie o ďalšie terapie.

Absolvovala som rôzne výcviky a vzdelávacie aktivity v oblasti sociálno-psychologického vývinu detí a pôsobenia na nich

  • v roku 2008 som absolvovala prípravu fyzických osôb na profesionálne rodičovstvo v rozsahu 60 rodín, organizované ÚPSVR v Bratislave
  • v roku 2009-2010 som sa zúčastnila odborného vzdelávania piatich seminárov v rozsahu po 8 hodín – Etapy utvárania vzťahu prof. rodiča a dieťaťa, Dotyková terapia, Vzťahová väzba a podm. jej vzniku, Dieťa týrané a zneužívané, Prevencia vyhorenia, psychohygiena, realizovaného o.z. Návrat, uskutočneného v rámci nár. projektu XXIV o odb. vzdelávaní a starostlivosti o prof. rodičov, uskutočneného v spolupráci ÚPSVR
  • v roku 2010, 2011 som absolvovala supervízne stretnutia pre prof. rodičov, v rámci vyššie spomenutého projektu, realizované spol. s r. o. Úsmev ako dar
  • v roku 2011 som sa zúčastnila školenia Montessori pedagogiky
  • 30.06.2012 som získala certifikát zo vzdelávacej aktivity Sociálno-psychologického výcviku v počte 120 hodín, vydaného na zákl. odporúčania Akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR na ďalšie vzdelávanie

So svojimi žiakmi plánujem

  • zapojiť študentov do olympiády z nemeckého jazyka,
  • spolupracovať  s Goetheho inštitútom
  • využiť každú príležitosť na prezentáciu ich vedomostí