Bilingválne štúdium

 Najnovšie vzdelávacie programy zahraničná služba – diplomacia a zahraničné vzťahy – ruské bilingválne štúdium poskytuje študentom gymnázia vedomosti z rôznych oblastí spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme. Výstupný profil absolventa je smerovaný užšie na oblasť humanitných predmetov – najmä psychológie, ekonómie.

Ruština je krásna

Každý pozná klasické ruské rozprávky ako napr. Mrázik. Nebolo  by pekné pozrieť  si ju aj v originálnom prevedení bez dabingu? Na našej škole máme dlhoročnú skúsenosť s vyučovaním ruského jazyka v malých skupinkách. Žiaci spolu s učiteľmi majú vytvorené veľmi pekné vzťahy a na komunikáciu môžu využiť každú voľnú  chvíľu. Lektorka ruského jazyka z Petrohradu isto takúto snahu patrične ocení. Ruština je u žiakov populárna aj preto, lebo ako slovanský jazyk je ľahko zrozumiteľná a už po pár hodinách budete vidieť pokrok  resp. sa dohovoriť na základnej úrovni. Pokiaľ ,Vás ruština chytí za srdce,  budete mať možnosť urobiť si medzinárodne uznávaný certifikát a zúčastniť sa jazykových pobytov v Moskve alebo Petrohrade.

O čom vlastne je štúdium zahraničných vzťahov?

Učiť sa ruský jazyk je momentálne výhodou. Nakoľko v súčasnosti nám vypadla časť populácie , ktorá by tento jazyk ovládala. Nebudeme si ani nahovárať , že žijeme v ideálne politicky  rozloženom  svete. Dve super veľmoci sú stále tu. Tak prečo by sme nevedeli jazyk oboch. Po anglicky dnes už hovorí väčšina sveta a na ruštinu sme akosi zabudli. V našom geopolitickom priestore sa ruský jazyk ukazuje jednoznačne ako výhoda, rusky hovoriace krajiny sú naši priami susedia. Naša ekonomika  sa na východ orientuje dosť výrazne najmä je závislá od ruských surovinových zdrojov . Tak nech mi niekto odpovie, či sa neoplatí hovoriť  po rusky!

Je štúdium na ssg ťažké?

Každé štúdium má svoje špecifiká. V tomto zameraní študijného oboru sa kladú zvýšené nároky hlavne na  zvládnutie vyučovania cudzích jazykov ruský a anglický.

Čo učíme

Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
Druhý vyučovací jazyk – ruský jazykCudzí jazyk I – anglický jazyk Človek a hodnoty
Etická / Náboženská výchova
Psychosociálny tréning
Človek a spoločnosť
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Psychológia
Ekonómia a ekonomika
Človek a príroda
Fyzika
Chémia
Biológia
Umenie a kultúra

Matematika a práca s informáciami
Matematika
Informatika Zdravie a človek
Telesná a športová výchova

Voliteľný predmet I, II, III, IV
Voliteľné predmetyV piatom ročníku si žiaci vyberajú 4 voliteľné predmety .Voliteľný predmet bude možne vyučovať ak sa naň prihlási aspoň 5 žiakov, pripadne ak vedenie školy nerozhodne inak. Každý voliteľný predmet má časovú dotáciu 4 hodiny. Ponuka predmetov sa môže počas štúdia zmeniť závisí od možností školy a požiadaviek žiakov. Zoznam voliteľných predmetov:Základy cudzieho jazyka(nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, poľský jazyk, chorvátsky jazyk)– Seminár z biológie
– 
Seminár z geografie
– 
Seminár z dejepisu
– 
Právnické minimum
– 
Seminár z ekonómie (v rus. jazyku)
– 
Seminár zo psychológie (v rus. jazyku)
– 
Seminár zo sociológie
– 
Seminár z matematiky(v rus. jazyku)
– 
Seminár z informatiky
– 
Interpretácia umeleckého diela

 

Dobre sa tu študuje

Škola je v prvom rade prostredie v ktorom si žiak tvorí svoje predstavy o svojom budúcom smerovaní. Preto mu poskytujeme skúsenosti z mnohých oblastí spoločenského života prostredníctvom podujatí, ktoré škola organizuje. V triedach bilingválneho štúdia sú zaraďovaní aj študenti z Ruskej federácie, ktorí na škole študujú zahraničné vzťahy. Práve ich účasť na štúdiu a v žiackych kolektívoch prispieva k zlepšeniu komunikácie v ruskom jazyku pre študentov.

Skôr než začnete

Pretože vieme, že začiatky sú ťažké, pomáhame našim študentom ešte skôr, než k nám nastúpia. Ste na základnej škole a bavia vás cudzie jazyky, história? Radi by ste riešili zaujímavé úlohy? Tak presne pre vás pripravujeme súťaž Čo viete o Rusku?

Súčasťou  súťaže je aj týždenné sústredenie, kde máte možnosť spoznať zaujímavých ľudí a nových priateľov, ktorí majú podobné záujmy ako vy.
Úspešní riešitelia sa zúčastňujú pobytu bezplatne.

Prechod do nového prostredia?

Do študentského života na ssg vás uvedie Prípravné sústredenie pre ľahší začiatok štúdia môžete použiť ssg kuchárku, ktorú pre prvákov spísali starší študenti.

Až do konca štúdia

Počas  štúdia sa môžete zúčastniť súťaží olympiáda v ruskom jazyku.

Priestor pre študentov

Škola je umiestnená v tichom prostredí parku, ktorí žiaci využívajú počas športovania, prípravy na vyučovanie, alebo relax. K dispozícii majú celý deň školský bufet a študentskú jedáleň. Pre žiakov, ktorí nebývajú v Bratislave poskytujeme ubytovanie priamo v objekte školy.

Naši absolventi sú úspešní

Profil absolventa
Absolvent slovensko-ruskej bilingválnej sekcie Súkromného gymnázia, Žitavská v Bratislave je pripravený absolvovať maturitnú skúšku z ruského jazyka a na získanie certifikátu C1. Ďalej je pripravený úspešne vykonať maturitnú skúšku aj z predmetov, ktoré sa budú vyučovať v ruskom jazyku : matematika, psychológia, ekonómia. Z ktoréhokoľvek maturitného predmetu je pripravený maturovať   po absolvovaní posilňujúcich nepovinných predmetov a voliteľných seminárov. Absolvent je zručný pri využívaní informačných a komunikačných technológií na úrovni pokročilého užívateľa. Absolvent nadobudne zručnosť pre tvorivé riešenie problémov. Je v plnej miere pripravený úspešne vykonať prijímacie skúšky na humanitne a ekonomicky orientované fakulty univerzít na Slovensku. Absolvent je natoľko jazykovo zdatný, že sa môže uchádzať aj o štúdium na univerzitách v Ruskej federácii. Absolvent má nadštandardné komunikačné schopnosti. Umenie komunikácie je hlavnou medzipredmetovou prioritou na gymnáziu. Výstupný profil absolventa je smerovaný užšie na oblasť humanitných predmetov – najmä psychológie, ekonómie – vyučovaných v ruskom jazyku. Úzko je profilovaný na prvý cudzí jazyk –ruský jazyk až na úroveň filologického prístupu. Druhotnú prioritu má anglický jazyk. Úroveň  ostatných predmetov je určená štátnym vzdelávacím programom. Dobrý absolvent bilingválnej slovensko – ruskej sekcie na Súkromnom gymnáziu Žitavská v Bratislave je humanitne orientovaný (psychológia, ekonómia,) tvorivý človek, jazykovo a komunikačne zdatný, ovládajúci moderné informačné technológie, pripravený pomôcť iným, vedomý si svojich kvalít, pozerajúci sa do Európy.
 

 
Podrobný učebný plán
Okruhy tém na prijímacie pohovory

 

On-line prihláška

 

0 x komentované

Pridaj komentár