Diaľkové štúdium

Diaľkové štúdium umožňuje svojim študentom získať úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) s maturitou v študijnom odbore Gymnázium. Je určené pre uchádzačov, ktorí sa môžu  jedenkrát v týždni zúčastňovať na vyučovaní a maju ukončenú povinnú školsku dochádzku.

Dĺžka štúdia

Pre uchádzačov so základným vzdelaním je dĺžka štúdia štyri roky. Pre uchádzačov so stredným vzdelaním dva roky

Prijatie do vyššieho ročníka

Pre uchádzačov, ktorí nemajú ukončené stredné vzdelanie môže byť žiak prijatý do vyššieho ročníka na základe prijímacích pohovorov. Termín konania prijímacích pohovorov: posledný augustový týždeň

Organizácia vyučovania

Vyučovanie je organizované jeden deň v týždni, spravidla pondelok od 14:00 hod. –  19:00 hod. (6 vyučovacích hodín).

Rozvrh hodín je zostavovaný zo štyroch blokov (týždňov), ktoré sa opakujú v štvortýždňových cykloch. Žiak je povinný zúčastňovať sa konzultácií.

Klasifikácia prebieha v dvoch klasifikačných obdobiach, tak ako denné štúdium.