Jazyky

Vzdelávacia oblasť Cudzie jazyky rozvíja cudzojazyčnú komunikatívnu kompetenciu. Nadväzuje na ovládanie materinského jazyka a zvyšuje zručnosti žiaka používať jazyk ako nástroj abstraktného, logického a tvorivého myslenia a osvojovania si komunikačných zručností.

Prečo študovat jazyky na SSG

18 rocna tradicia vyucby cudzích jazykov+

Súkromné slovankské gymnázium v roku 1993 ako prvé na slovensku zahájilo výučbu slovanských jazykov.

Tradícia výučby cudzích jazykov sa osvedčila a nadobudnuté skúsenosti uplatňujeme nie len v metódach výučby ale už pri výbere pedagógov.

Kombinácia západných a slovanských jazykov+

Výučba cudzieho jazyka je už štandardnou súčasťou učebných plánov škôl. SSG navyše ponúka, súčasne s aktívnym zvládnutím dvoch západných svetových jazykov, aktívne komunikovať aj jedným zo slovanských jazykov.

Kombinácia jazykov predstavuje pre absolventov komparatívnu výhodu pri uplatnení sa na trhu práce, v domácej a zahraničnej podnikateľskej sfére, ako aj v inštitúciách EÚ.

Široká ponuka vyučovaných jazykov+

 • anglický jazyk
 • francúzsky jazyk
 • španielsky jazyk
 • nemecký jazyk
 • chorvátsky jazyk
 • ruský jazyk
 • poľský jazyk

Zameranie na prax+

Štúdium jazyka vnímame ako prípravu pre potreby reálneho použitia v praxi obchodu a turistického ruchu.  Okrem aktívneho zvládnutia jazyka získava absolvent kultúrno-spoločenský prehľad o súčasnosti a histórii príslušnej krajiny.

Kritériá vo vyučovaní cudzích jazykov:

 • chápať cudzí jazyk ako znak národnej a individuálnej identity,
 • využiť cudzojazyčné texty ako pramene pre neho potrebných informácií,
 • viesť komunikáciu na primeranej jazykovej úrovni so zreteľom na cieľ prejavu a adresáta,
 • vyjadriť svoj názor,
 • poznať kultúru vlastnej krajiny prostredníctvom iných kultúr a civilizácií,
 • osvojiť si normy správania sa a spoločenské konvencie krajiny, jazyk, ktorej sa učí

Priprava na studium na VS+

Absolvent je jazykovo vybavený na to, aby sa mohol uchádzať o nadväzujúce magisterské štúdium spoločenskovedných oborov na niektorej z domácich alebo zahraničných univerzít v krajine, ktorej jazyk si zvolili v rámci modulárneho systému.

Certifikaty a studium v zahraničí+

Súčasťou štúdia je príprava na úspešné vykonanie skúšok medzinárodných certifikátov na úrovni B1 a B2  spoločného európskeho referenčného rámca.

V priebehu štúdia študent absolvuje aspoň jeden študijný pobyt na zahraničnej strednej škole, zodpovedajúcej jazykovo zvolenému hlavnému štúdijnému jazyku.

Moderne vyucovacie metody+

Vďaka implementácii pilotného projektu EÚ je tradičný vyučovací proces obohatený o možnosti využívania E-learningového systému Claroline.

Systém okrem zefektívnenia komunikácie učiteľa, študentov a rodičov, prináša obsah výučby v interaktívnej elektronickej forme a to kedykoľvek aj mimo vymedzený rozvrh hodín.

Forma štúdia

 • študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
 • forma štúdia: denná, osemročnápre absolventov piatych ročníkov základných škôl
 • vyučovací jazyk: slovenskýso zameraním na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov

Štúdijný program definuje kategórie

1. cudzí jazyk je Anglický jazyk (povinný pre všetkých) 2. a 3. cudzí jazyk sú voliteľné z aktuálneho portfólia vyučovaných jazykov (nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, poľský, chorvátsky).

Okrem jazykov si žiaci vyberajú nepovinné a povinne voliteľné predmety zo širokej ponuky predmetov umeleckého zamerania, informatika a športy.

Podrobný učebný plán

vzor zmluvy

 • študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
 • forma štúdia: denná, štvorročnápre absolventov deviateho ročníka základných škôl alebo prechodom z kvarty SSG
 • vyučovací jazyk: slovenskýso zameraním na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov

Štúdijný program definuje kategórie

1. cudzí jazyk je Anglický jazyk (povinný pre všetkých) 2. a 3. cudzí jazyk sú voliteľné z aktuálneho portfólia vyučovaných jazykov (nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, poľský, chorvátsky).

Okrem jazykov si žiaci vyberajú nepovinné a povinne voliteľné predmety zo širokej ponuky predmetov umeleckého zamerania, informatika a športy.

Podrobný učebný plán

vzor zmluvy

 • študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium– bilingválne štúdium
 • forma štúdia: denná, 5-ročnápre absolventov ôsmeho ročníka základných škôl alebo prechodom z tercie SSG
 • vyučovací jazyk: ruský

Absolvent je pripravený na maturitnú skúšku z ruského jazyka a získanie certifikátu C1. Maturitnú skúšku vykonáva v ruskom jazyku aj z predmetov: matematika, psychológia, ekonómia (vyučovaných v ruskom jazyku).

Okrem predmetov stanovených štátnym vzdelávacím programom si študent v piatom ročníku vyberá 4 voliteľné predmety. V ponuke sú nasledovné volitelné predmety:

•   Základy cudzieho jazyka(nemecký, španielsky, francúzsky, poľský)
•   Seminár z biológie
•   Seminár z geografie
•   Seminár z dejepisu
•   Právnické minimum
•   Seminár z ekonómie (v rus. jazyku)
•   Seminár zo psychológie (v rus. jazyku)
•   Seminár zo sociológie
•   Seminár z matematiky(v rus. jazyku)
•   Seminár z informatiky
•   Interpretácia umeleckého diela

Podrobný učebný plán

Okruhy tém na prijímacie pohovory

On-line prihláška

Kurzy a certifikáty

SSG v súčasnosti realizuje prípravné kurzy na certifikačné skúšky z ruského a anglického jazyka.

Certifikáty City&guilds sú uznávané na väčšine stredných a vysokých škôl v anglicky hovoriacich krajinách po celom svete.

 

 

SSG zastupuje Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Puškina pre vykonávanie certifikovaných skúšok v zmysle Európskeho referenčného rámca.