Online gymnázium

Pre tých ktorí dokážu efektívne študovať.

Celkom iná škola.

Študenti navštevujú Online gymnázium v rámci vzdelávacieho procesu každý deň vo svojej triede podľa rozvrhu vyučovania. Vyučovanie je vedené skúsenými pedagógmi vo formáte videokonferencií. Študenti pravidelne odovzdávajú kontrolné práce a domáce úlohy.

Vlastná technologická platforma v spojení s klasickými vzdelávacími metodikami a inováciami v oblasti dištančného štúdia umožňuje nielen dosahovať vysoké študijné výsledky, zapájať a citlivo odhaľovať potenciál každého dieťaťa, ale tiež napomáha socializácii detí. Ich vzájomným kontaktom, jazykovej praxi, rozvoju tvorivého a kultúrneho potenciálu. Každému žiakovi je počas adaptačného obdobia pridelený individuálny kurátor. Okrem toho, je triedny kurátor v každodennom kontakte s rodičmi a žiakmi.

Na povinné online štúdium nadväzuje nepovinné prezenčné štúdium. Študent sa rozhodne sám či si zvolí obe formy, alebo len online.

Povinné online vyučovanie
je 5 vyučovacích hodín denne – podľa rozvrhu hodín v čase od 8 00 – 12 40 hod. – evidenicia dochádzky je povinná

Súhrnné a záverečné testy sú realizované prezenčnou formou, pravidelne raz štvrťročne

vzorové rozvrhy hodín

________________________________________________

Nepovinné prezenčné štúdium

formou voliteľných seminárov, kurzov, klubovej činnosti, športových aktivít v čase po 13 30 hod.

ponuka seminárov, kurzov …

________________________________________________

Učiteľský zbor:

Do vyučovacieho procesu sú okrem pedagogických pracovníkov zaraďovaní aj odborníci z praxe, výskumu a akademických inštitúcií so špeciálnymi prednáškami učitelia zahraničných stredných a vysokých škôl.

Do vyučovacieho procesu sú zaraďované aj prednášky v anglickom jazyku.

________________________________________________

Štúdium je určené:

Hlavne študentom ktorí sa vedia sústrediť na vyučovací proces prostredníctvom technológií. K štúdiu pristupujú zodpovedne. Sú cieľavedomí a poznajú svoj význam učenia sa. Majú študijné návyky.

Tiež zahraničným študentom, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v slovenskom jazyku.

________________________________________________

Cena:

Cena za štúdium v školskom roku 2022/23 na Online gymnáziu, ktoré zahrňuje povinnú online výučbu (školné) je 200.- Eur mesačne. Zápisné na štúdium je 300.-Eur

Cena za nepovinnú prezenčnú výučbu formou voliteľných seminárov, klubovej činnosti v školskom roku 2022/23 je 50,. Eur/mes. Objednáva sa na začiatku školského roka a tvorí súčasť (školného) na školský rok.

Cena kurzov je určená cenníkom. Objednáva sa na začiatku kurzu. Nie je súčasť (školného).

________________________________________________

Možnosti prijatia:

Na základe prijímacích pohovorov. Zisťujú sa predpoklady pre štúdium. Pokiaľ je uchádzač žiakom inej strednej školy – prijatie na základe žiadosti o prestup.
Pokiaľ uchádzač nie je žiakom inej strednej školy. Prijímacie pohovory sú zo slovenského jazyka a literatúra a z matematiky.

postup v časti prijímanie

_______________________________________

Predbežná prihláška:

V prípade záujmu o tento druh štúdia môžete vyplniť formulár. Budeme Vás informovať o všetkých novinkách. Hlavne o postupoch pri prihlasovaní.

predbežná prihláška

_______________________________________________________

Spolupráca:

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave