Prijímacie konanie – Päťročná forma štúdia

Deň otvorených dverí: 11.2.2020 

Odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (7902 J 74 )

V školskom roku 2020/21 prijmeme  do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu 18 žiakov v jednej triede 

V školskom roku 2020/21 je výška školného 200.-Eur/mesiac Zápisné na štúdium je 800.-Eur

Žiaci sú prijímaní na štúdiu na základe prijímacieho konania.

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

Postup pre prihlásenie:

do 15. mája 2020 – podanie prihlášky
Prihlášku na vzdelávanie doručíte cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)
do 19. mája 2020 – odoslanie prihlášky zo strany riaditeľa základnej školy na našu školu
do 29. mája 2020 – rozhodneme o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
Zverejníme zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a na webovej stránke školy www.ssg.sk.
Uchádzačovi doručíme poštou rozhodnutie o prijatí.
do 4. júna 2020 – nám doručíte potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium vzor
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručíte našej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)
Po doručení potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium následne podpíšete Zmluvu o štúdiu.
do 5. júna 2020 – zverejníme počet obsadených miest a počet voľných miest na webovej stránke školy.
do 15. júna 2020 – zverejníme rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
do 19. júna 2020 – môžete podať prihlášku pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
do 23. júna 2020 – uskutoční sa prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
do 25. júna 2020 – odošleme rozhodnutie o prijatí
do 30. júna 2020 – nám doručíte potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium vzor
Po doručení potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium následne podpíšete Zmluvu o štúdiu.