Prijímacie konanie – Online gymnázium

Informačné stretnutia online (deň tvorených dverí) 18.1.2023 a 8.2.2023

Odbor 7902 J

V školskom roku 2023/24 prijmeme  žiakov do prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka 

V školskom roku 2023/24 je školné rozdelené do desiatich mesačných splátok vo výške 200,-Eur. Zápisné na štúdium je 300,-Eur.

Žiaci sú prijímaní na štúdiu na základe prijímacieho konania, alebo prestupu z inej strednej školy. Žiadosť o prestup je možné podať do 31.5.2023.

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

Postup pre prihlásenie:

do 8. apríla 2023 – podanie prihlášky
Prihlášku na vzdelávanie doručíte cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)
3. a 10. mája – prijímacie pohovory
do 20. mája 2023 – rozhodneme o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
Zverejníme zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a na webovej stránke školy www.ssg.sk.
Uchádzačovi doručíme poštou rozhodnutie o prijatí.
do 3. júna 2023 – nám doručíte potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium vzor
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručíte našej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)
Po doručení potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium následne podpíšete Zmluvu o štúdiu.
do 6. júna 2023 – zverejníme počet obsadených miest a počet voľných miest na webovej stránke školy.
do 15. júna 2023 – zverejníme rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.
do 16. júna 2023 – môžete podať prihlášku pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhé kolo)
23. júna 2023 – uskutočnia sa prijímacie pohovory na nenaplnený počet miest
do 25. júna 2023 – odošleme rozhodnutie o prijatí
do 30. júna 2023 – nám doručíte potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium (vzor)
Po doručení potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium následne podpíšete Zmluvu o štúdiu.