Prijímanie žiakov

Osemročná forma štúdia

V školskom roku 2019/20 nebudeme prijímať žiakov do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu.

 

Deň otvorených dverí: 23.1.2019 a 13.2.1019

Štvorročná forma štúdia

Žiaci sú prijímaní na štúdiu na základe úspešného vykonania prijímacích pohovorov.  Za úspešné vykonanie prijímacích testov požadujeme výsledok úspešnosti minimálne 60%.

V školskom roku 2019/20  je výška školného 160.-Eur/mesiac Zápisné na štúdium je 800.-Eur
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  • splnil podmienky prijímacieho konania,

Postup pre prihlásenie:

  1. Vyplňte kontaktnú prihlášku na webovej stránke školy
  2. Do termínu 9. apríl 2019 prostredníctvom základnej školy podáte prihlášku na štúdium na Súkromnom gymnáziu
  3. Zúčastnite sa prijímacích pohovorov dňa: 13.5.2019 alebo 16.5.2019
  4. Na základe úspešného výsledku podpíšete Zmluvu o štúdiu
  5. Zúčastníte sa zápisu v termíne od 20. mája do 24. mája 2019. Pri zápise na štúdium zaplatíte zápisné 800.-Eur. Zápis sa vykoná do zápisného lístka, ktorý vám vydá základná škola.

Päťročná forma štúdia

V školskom roku 2019/20 nebudeme prijímať žiakov do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania.