Úspech študentov v Skalici v projekte „Rozhoduj o Európe“

Článok vložil/a Tomáš Chadim - 26. februára 2015 - Diplomacia, Novinky - 0 x komentované

Dňa 10. decembra 2015 sa naši študenti zúčastnili na projekte „Rozhoduj o Európe“, ktorého usporiadateľom bolo Centrum pre európsku politiku. Primárnym cieľom projektu bolo zvýšenie informovanosti o európskej integrácii a o súčasných kľúčových otázkach s ňou spojených. Snahou Centra pre európsku politiku bolo zapojiť mladú generáciu do rozhodovacieho procesu, ozrejmiť celý procedurálny postup s dôrazom kladeným na protokolárnu formu rokovania. Projekt pozostáva zo 16 regionálnych seminárov, ktoré sa realizujú formou simulácie rokovania Rady Európskej únie po celom Slovensku.

Keďže vedomosti o Európskej únii sú súčasťou vyučovacieho predmetu Diplomacia, študenti boli vedomostne pripravení a nadšení výzvou, ktorú im tento projekt ponúkal. V Skalici sa stretli so študentmi iných stredných škôl v danom regióne. Seminár sa skladal z dvoch častí, pričom prvá, súťažná časť bola zameraná na rozšírenie vedomostí študentov o európskej integrácii. Druhá časť vytvárala samotnú simuláciu rokovania Rady EÚ o aktuálnych politických témach, akými boli Ukrajina, medzinárodné vzťahy medzi Ruskou federáciou, EÚ a USA.

S netajenou hrdosťou bolo možné sledovať našich študentov, ako flexibilne reagovali na kladené otázky z oblasti európskej integrácie. Častokrát jediní odpovedali a pripomienkovali prezentovanú tému o štruktúre Európskej únii, o fungovaní jej jednotlivých orgánov a medzinárodných vzťahov EÚ s inými krajinami sveta. Získali tak jednoznačné víťazstvo a pochvalné hodnotenie organizátorov.

V druhej časti, ktorá simulovala rokovanie Rady EÚ, bola každému študentovi pridelená jedna z členských krajín EÚ. Okrem pridelenia krajiny dostávali i zoznam požiadaviek, ktoré bolo potrebné v priebehu rokovania predniesť, odôvodniť, obhájiť a presadiť. Študenti SSG rokovali naozaj dravo, ale s dôrazom kladeným na dodržiavanie rokovacieho protokolu. Hájili svoje fiktívne krajiny, cielene presadzovali svoje požiadavky, ale ponúkali i konsenzuálne riešenie problémov. Presvedčivo preukázali rozsiahle vedomosti v tejto problematike a zároveň upútali pozornosť organizátorov svojim protokolárnym vystupovaním. I v tejto časti semináru získali suverénne prvenstvo.

Vyvrcholením projektu „Rozhoduj o Európe“ organizované Centrom pre európsku politiku bude celonárodné stretnutie víťazných škôl v Trenčianskych Tepliciach, kde budú účastníkmi víťazi z regionálnych seminárov. Tešíme sa na túto ďalšiu diplomatickú aktivitu a veríme, že prvenstvo študenti nášho gymnázia obhája.

0 x komentované