Externé štúdium

Odbor 7902 J  gymnázium (7902J)

V školskom roku 2021/22 prijímeme  žiakov do všetkých ročníkov štvorročného vzdelávacieho programu.

Dĺžka štúdia je závislá od ročníka do ktoého je žiak prijatý:

  • Pre žiakov s ukončeným stredoškolským vzdelaním bez maturity (výučný list) trvá dĺžka štúdia 2 roky. Sú prijímaní do tretieho ročníka bez prijímacích pohovorov.
  • Žiaci s neukončeným štúdiom na strednej škole sú prijímaní do vyššieho ročníka na základe prijímacích pohovorov.
  • Žiaci s ukončenou ZŠ sú prijímaní do prvého ročníka bez prijímacích pohovorov.

V školskom roku 2021/22 je výška školného 50.-Eur/mesiac. Zápisné na štúdium je 100.-Eur
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.

Prihláška na študium

Viac informácií