Základná škola

Prijímacie konanie

Zameranie školy je jednoznačne určené na vyučovanie cudzích jazykov. Okrem západných jazykov sa na škole vyučujú aj jazyky slovanské. Konkrétne jazyk ruský a jazyk chorvátsky. Čím je škola výnimočná a jedinečná na celom Slovensku.

Okrem tohto zamerania škola umožňuje žiakovi rozvíjať sa v oblasti športu. Znova výnimočnosťou je možnosť venovať sa okrem iných športov špeciálne golfu. Pre tento šport má škola vytvorené vynikajúce podmienky. Ako materiálne aj personálne. Tradície vo výučbe a tréningu preberá od Súkromného slovanského gymnázia.

V oblasti kultúry je to hlavne divadlo, muzikál a hra na hudobné nástroje.

ZŠ pripravuje žiakov na štúdium diplomacie na Súkromnom slovanskom gymnáziu.


Prostredie školy

poloha školy, priestory, areál

Vzdelávací program

zameranie, učebný plán, pedagogický zbor

Záujmová činnosť

krúžky, nepovinné predmety, kluby

Stravovanie

stravovanie v školskej jedálni

Doprava

možnosti dopravy

Online prihláška

formulár nezáväznej prihlášky