Základná škola – Vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Zameranie a profilácia školy

Zameranie školy je jednoznačne určené na vyučovanie cudzích jazykov. Okrem západných jazykov sa na škole vyučujú aj jazyky slovanské. Konkrétne jazyk ruský a jazyk chorvátsky. Čím je škola výnimočná a jedinečná na celom Slovensku.

Oblasť cudzie jazyky rozvíja cudzojazyčnú komunikatívnu kompetenciu. Nadväzuje na ovládanie materinského jazyka a zvyšuje zručnosti žiaka používať jazyk ako nástroj abstraktného, logického a tvorivého myslenia a osvojovania si komunikačných zručností. Chápať cudzí jazyk ako znak národnej a individuálnej identity, využiť cudzojazyčné texty ako pramene pre neho potrebných informácií, viesť komunikáciu na primeranej jazykovej úrovni so zreteľom na cieľ prejavu a adresáta, vyjadriť svoj názor, poznať kultúru vlastnej krajiny prostredníctvom iných kultúr a civilizácií, osvojiť si normy správania sa a spoločenské konvencie krajiny, jazyk, ktorej sa učí
Okrem tohto zamerania škola umožňuje žiakovi rozvíjať sa v oblasti športu. Znova výnimočnosťou je možnosť venovať sa okrem iných športov špeciálne golfu. Pre tento šport má škola vytvorené vynikajúce podmienky. Ako materiálne aj personálne. Tradície vo výučbe a tréningu preberá od Súkromného slovanského gymnázia.
V oblasti kultúry je to hlavne divadlo, muzikál a hra na hudobné nástroje.

Škola pripravuje žiakov aj na štúdium diplomacie na Súkromnom slovanskom gymnáziu.

Učiteľský zbor

Najdôležitejšia funkcia školy. Učiteľský zbor, ktorý má vysoké skúsenosti. Vychovali veľa úspešných ľudí. Majú priateľský a chápavý prístup k žiakovi. Sú veselí a priateľskí. Radi prijímajú nové inovatívne metódy. Organizujú rôzne zaujímavé podujatia. Sú odborníkmi vo svojom odbore. Pôsobia tímovo. Radi učia.

Profil absolventa školského stupňa

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania bude nadväzovať na primárne vzdelanie a bude mať osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

  • Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania bude schopný samostatne vyhľadávať rôzne zdroje informácií, dokáže pracovať v kolektíve, vedieť vytvárať dobré medziľudské vzťahy, bude vedieť sám sa postarať o svoje fyzické a psychické zdravie.
  • Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania môže žiak našej školy pokračovať v štúdiu na akomkoľvek type strednej školy poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie.
  • Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania bude schopný samostatne vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, bude mať osvojené metódy štúdia a práce s informáciami. Dokáže pracovať v kolektíve, cieľavedome sa podieľať na dosiahnutí cieľa skupiny, vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť prijímať víťazstvá i prehry, bude schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie.