Štúdium

Študijné smery

Jazyky

Rozšírené štúdium kombinácií jazykov angličtina, nemčina, španielčina, francúžština, ruština, polština, chorvátština.

Diplomacia

Umožňuje štúdium širšej oblasti spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme.

Smery záujmovej činnosti

Golf

Vstupná brána do profi golfu. Výučba golfu patrí medzi povinné predmety, na ktoré nadväzujú aktivity Golfového klubu SSG.

Muzikál

Učebný plán ponúka predmety pre rozšírený rozvoj kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.

Formy štúdia

Denné štúdium

Základná škola (ako 8-ročné gymnázium)

Súkromná základná škola, vychádza z tradícií a skúseností realizácie osemročného vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program v triedach druhého stupňa Súkromnej základnej školy bol realizovaný dvadsať rokov v prvom až štvrtom ročníku osemročnej formy štúdia. Po skončení ZŠ žiak pokračuje v štúdiu svojho programu ďalšie štyri roky na Gymnáziu.

4-ročné gymnázium

Denná forma štúdia prebieha v dvoch základných formách: štvorročnej a osemročnej. SSG navyše prináša 4 moderné študijné smery: jazyky, muzikál, golf, diplomacia. Prijímanie do uvedených foriem prebieha bez prijímacích skúšok.

Bilingválne 5-ročné gymnázium

Bilingválne štúdium na SSG prebieha v ruskom jazyku so zmeraním na praktické uplatnenie nadobudnutých kompetencií pre ďaľšie vzdelávanie alebo prax v inštitúciach zahraničnej služby, diplomacie alebo komerčnej sfére.

Externé štúdium

Externé štúdium umožňuje dosiahnuť úplné, stredné, všeobecné vzdelanie s maturitou už do 2 rokov.