Gymnázium – Externé štúdium

Externé štúdium podľa Vašich časových možností.

Úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou už za 2 roky! Dištančnou formou vzdelávania.

Aktuálne informácie pre školský rok 2024/25
prihláška, výška školného

Externé štúdium

prostredníctvom korešpodencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov. Umožňuje svojim študentom získať úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) s maturitou v študijnom odbore Gymnázium. K priamym kontaktom medzi učiteľom a žiakom dochádza, len počas vymedzených konzultačných hodín.

Nové!  Aktuálna metodická príručka – stiahnite si.

Pre koho je štúdium určené

Dištančná forma štúdia je určená ľuďom, ktorí sa dokážu vzdelávať samoštúdiom, vedia pracovať samostatne a vyhovujú im konzultácie s učiteľom  (tútorom) prostredníctvom internetu.Je určená študentom, ktorí žiadajú školu o individuálny študijný plán z akéhokoľvek dôvodu. Športová príprava, pobyt v zahraničí, realizovanie sa v oblasti umenia, zdravotné  dôvody, podnikanie…Je určené aj študentom bez ukončeného úplného stredoškolského vzdelania, ktorí si potrebujú doplniť toto vzdelania s cieľom lepšieho uplatnenia na trhu práce, kariérneho postupu v zamestnaní, či pokračovania v štúdiu na vysokej škole.

Dĺžka štúdia

Pre uchádzačov so základným vzdelaním je dĺžka štúdia štyri roky. Pre uchádzačov so stredným vzdelaním dva roky.

Organizácia vyučovania

1. Termíny konzultačných stretnutí
sú plánované na začiatok polroka. Presné termíny jednotlivých stretnutí sú prístupné na webovej stránke. Každý ďalší termín si záujemca dohodne osobne.

2. Spôsob štúdia predmetov
Študijné materiály príslušných predmetov sú prístupné v prostredí internetu v elektronickej podobe, ako aj vo forme učebníc a ďalších študijných materiálov v textovej forme, ktoré si študent prevezme na prvom plánovanom stretnutí. Naštudovanie jednotlivých kapitol študijného textu príslušného predmetu si vyžaduje 5 až 20 hodín času. Samozrejme, tento čas je individuálny a závisí predovšetkým od študijných schopností a návykov študujúceho, od jeho doterajších poznatkov ako aj od rozsahu kapitol.  Každá kapitola  daného predmetu sa začína uvedením do riešenej problematiky a obsahuje študijné ciele, kľúčové slová, príklady na objasnenie študovaného textu. Súčasťou jednotlivých kapitol sú riešené i neriešené príklady. Vybrané neriešené príklady a úlohy rieši študent samostatne a následne ich posudzuje príslušný učiteľ. Študijný text je členený približne nasledovne:uvedenie do problematikyštudijné cielekľúčové slová riešené príkladyneriešené príkladyzhrnutieodporúčaná literatúra

3. Stretnutia cez internet
Na vyučovanie sa využíva elearningový modul vzdelávania Edubay, ktorý umožňuje organizovať vyučovanie formou virtuálnej triedy. Virtuálna trieda (virtual classroom) je „miestnosť“ v priestore na Internete.  On line vyučovanie je zabezpečené systémom Eluminate live a Blackboard. Študent má možnosť vybrať si a participovať na virtuálnej hodine (na základe ponúk od lektorov alebo vyhľadávaním).

4. Skúšky 
Žiak je priebežne hodnotený na základe vypracovaných úloh, ktoré posiela vyučujúcemu. Klasifikovaný je na základe záverečného testu na konci klasifikačného obdobia. Testy sa vykonávajú v Bratislave, sídle školy, Žitavská 1.

Výhody tejto formy vzdelávania

Sú zhrnuté v odpovediach na tri  otázky:Kde sa chceš dnes učiť? Ako sa chceš dnes učiť? Kedy sa chceš dnes učiť?Je evidentné, že práve v týchto základných prístupoch k vzdelávaniu sa Vám tento vzdelávací systém prispôsobuje. Umožňuje Vám znižovať mnohé náklady spojené s klasickým vzdelávaním (cestovanie, ubytovanie, stravovanie, študijná literatúra..). Podľa vlastného uváženia môžete ďalej disponovať časom, ktorý získate efektívnym učením sa.

Prijatie do vyššieho ročníka

Pre uchádzačov, ktorí nemajú ukončené stredné vzdelanie môže byť žiak prijatý do vyššieho ročníka na základe prijímacích pohovorov. Termín konania prijímacích pohovorov: posledný augustový týždeň

Prezentácia externé štúdium

Systém pre overovanie vedomostí

Pre viac info nás prosím kontaktujte.

E-Learning


SSG úspešne ralizuje pilotný projekt zavádzania E-Learningu do tradičného vyučovacieho procesu. Študentom je k dispozícii virtuálna trieda.