Denné štúdium – Diplomacia

Študijný program Zahraničná služba – diplomacia je konštruovaný tak, aby poskytol študentom gymnázia vedomosti z rôznych oblastí spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme. V rámci štúdia získajú študenti špecializované vedomosti z oblasti

 • teórie medzinárodnej politiky,
 • medzinárodných bezpečnostných vzťahov,
 • dejín diplomacie,
 • diplomatického protokolu,
 • komunikácie a vyjednávania v medzinárodných vzťahoch,
 • prehľad zahraničnej politiky a diplomatickej praxe Slovenskej republiky.

Štúdium zamerané na uplatnenie v praxi

Študijný program pripravuje absolventov pre potreby kvalifikovaného výkonu práce v inštitúciách zahraničnopolitického zamerania, vo vnútroštátnych a zahraničných orgánoch Slovenskej republiky pre medzinárodné vzťahy, v zahraničnoobchodných inštitúciách a tiež pre potreby štátnej správy a samosprávy, predovšetkým v pohraničných regiónoch.

Štúdium pre 21. storočie

21. storočie prináša nové výzvy, ktorým budú musieť ľudia v blízkej budúcnosti čeliť. Nové zručnosti, skúsenosti a vedomosti budú nevyhnutnou súčasťou každého mladého človeka, ktorý sa bude chcieť v tomto rýchlo meniacom sa prostredí a svete presadiť. Jeden cudzí jazyk už viac nestačí, IT gramotnosť je samozrejmosťou a ďalšie zručnosti, ktoré boli pre predchádzajúce generácie nové, sa stali normou. To však prináša nové požiadavky.

Sme zahltení informáciami, situácia sa mení zo dňa na deň a je veľmi dôležité dokázať sa vo všetkom zorientovať, vedieť ako konzumovať obsah na internete a vytvoriť si vlastný názor. Na predmete Diplomacia sa študenti naučia aj zorientovať sa v tomto virtuálnom svete. Hľadanie originálnych zdrojov, overovanie si informácií alebo rozpoznávanie hoaxov patria medzi mnohé zručnosti, ktoré sa naši študenti učia. Všetky informácie máme na dosah ruky, to však nezaručuje, že ich aj dokážeme správne vyhodnocovať, spájať a využívať.

Ako to vlastne Machiavelli myslel svojím tvrdením, že „účel svätí prostriedky“? Nabádal nás ku cynickému a sebeckému správaniu, ako je to dnes prezentované, alebo to bolo v skutočnosti inak a v súčasnosti si pamätáme iba to, čo sa nám hodí do naratívu? Je Platónov ideálny štát aplikovateľný aj pre 21. storočie? Aj na tieto otázky zistíme odpovede, keďže súčasťou predmetu je aj čítanie klasických diel politického myslenia. Všetky klasické teórie v medzinárodnej politike a diplomacii vychádzajú z minulosti a práve postupným čítaním týchto diel ideme po originálnych zdrojoch a hľadáme prepojenia so súčasnosťou. Je to zmena oproti klasickej výučbe formou poučiek a krátkeho zhrnutia nejakej teórie alebo diela. Študenti čítaním a analyzovaním rôznych diel nadobudnú zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre štúdium na vysokej škole.  

Kreativita, inovácia a spolupráca sú ďalšie zručnosti, ktoré sú považované za samozrejmé, avšak je potrebné ich trénovať. V roku 2020 sa na našej škole uskutočnil prvý ročník simulovanej konferencie (Európska rada, Európsky parlament) pre končiacich žiakov základných škôl. Celú konferenciu pripravili a zorganizovali študenti diplomatického klubu, čím si v praxi vyskúšali to, čo sa počas štúdia, alebo účasti na obdobných súťažiach naučili. V rámci predmetu Diplomacia a záujmového krúžku Diplomatický klub sa študenti zúčastňujú mnohých podobných akcií a súťaží, kde sa trénujú v komunikácii v cudzom jazyku, spolupráci, hľadaní riešení a kompromisov a iné.

Okrem iného, časť vyučovacích hodín je vyhradená aktuálnym udalostiam vo svete, politike alebo medzinárodných vzťahoch. Dnešný svet je natoľko rýchly, prepojený a informačne pokrytý, že ignorovať tieto udalosti je prakticky nemožné. O to viac, že väčšina z nich dopĺňa teoretickú výučbu o neoceniteľné ukážky zo skutočného života.  A preto, že svet sa neustále mení aj náplň hodín sa mu musí prispôsobiť a reflektovať naň.

V neposlednom rade, starostlivosť o životné prostredie je horúcou a spolu s ochranou dát na internete aj najaktuálnejšou témou najbližšej budúcnosti a sme presvedčení, že naši študenti by mali ísť príkladom. Preto aj v rámci Diplomatického klubu majú možnosť sa angažovať v tejto oblasti. Škola neexistuje vo vákuu, ale nachádza sa v nejakej komunite a naši študenti sa preto zúčastňujú zberu odpadkov v okolí školy, alebo mestskej časti. Vidieť na vlastné oči, aká je príroda a okolie znečistené je lepšie a efektívnejšie, ako o tom iba čítať a počúvať.

Vzdelávať žiakov pre 21. storočie je naším cieľom a preto je aj plán štúdia predmetu Diplomacia obohatený práve o takéto aktivity. Tie dopĺňajú tradičnú osnovu predmetu, kam ktorý patria napríklad etiketa, protokol, história diplomacie/medzinárodných vzťahov a iné.

Forma štúdia

4-ročné štúdium

 • študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
 • forma štúdia: denná, štvorročná pre absolventov deviateho ročníka základných škôl alebo prechodom z kvarty SSG
 • vyučovací jazyk: slovenský so zameraním na na oblasť spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov

V každom školskom roku absolvujú žiaci prax na slovenských a zahraničných zastupiteľských úradoch a kultúrnych strediskách na Slovensku a v zahraničí. Prax je v nižších ročníkoch zameraná na rozvoj jazykových a komunikačných zručností. Vo vyšších ročníkoch na odbornú prax.

Viac informácií o podmienkach prijímania

Podrobný učebný plán

Vzor zmluvy

Profil absolventa študijného odboru

 • Je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním nutným na vykonávanie činností potrebných pre zaistenie dobrej organizácie zázemia jednotlivých druhov zastupiteľských orgánov a v zázemí útvarov štátnej správy.
 • Vie sa kultivovane a jazykovo správne vyjadrovať v ústnej a písomnej forme, uplatňuje spoločenskú a rečovú etiketu. Je schopný získavať a podávať informácie a je schopný sa vyjadrovať o bežných veciach, kultúrnych zážitkoch i odbornej problematike.
 • Má kultúrny prehľad, kladný vzťah k estetickým hodnotám, je tolerantný ku vkusu iných.
 • Je spôsobilý vystupovať na verejnosti, schopný v interpersonálnej oblasti používať poznatky o psychológie.
 • Chápe princípy demokracie a vie ich uplatňovať v spoločenskej a pracovnej realite.
 • Historicko-geografické vedomosti vie uplatniť pri analýze spoločenských javov v rámci SR a v globálnom meradle.
 • Ovláda základné pravidlá a techniky administratívnej práce.
 • Má znalosti v oblasti diplomatického protokolu, organizácie a riadenia štátnej správy.

Čo je diplomacia?

Diplomacia je činnosť, akt vedenia rokovaní, udržiavania stykov medzi dvoma záujmovými skupinami (národmi). V súčasnosti sa pod pojmom diplomacia označuje najmä činnosť diplomatov upravujúca medzinárodné pomery, prípadne riešenie medzinárodných problémov.

Podľa Viedenskej zmluvy o diplomatických stykoch, článku 3, úlohou diplomatickej misie je zastupovať vysielajúci štát a chrániť jeho záujmy v druhom štáte alebo teritóriu podľa zásad medzinárodného práva.