Denné štúdium – Diplomacia

Študijný program Zahraničná služba – diplomacia je konštruovaný tak, aby poskytol študentom gymnázia vedomosti z rôznych oblastí spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme. V rámci štúdia získajú študenti špecializované vedomosti z oblasti

 • teórie medzinárodnej politiky,
 • medzinárodných bezpečnostných vzťahov,
 • dejín diplomacie,
 • diplomatického protokolu,
 • komunikácie a vyjednávania v medzinárodných vzťahoch,
 • prehľad zahraničnej politiky a diplomatickej praxe Slovenskej republiky.

Štúdium zamerané na uplatnenie v praxi

Študijný program pripravuje absolventov pre potreby kvalifikovaného výkonu práce v inštitúciách zahraničnopolitického zamerania, vo vnútroštátnych a zahraničných orgánoch Slovenskej republiky pre medzinárodné vzťahy, v zahraničnoobchodných inštitúciách a tiež pre potreby štátnej správy a samosprávy, predovšetkým v pohraničných regiónoch.

Forma štúdia

4-ročné štúdium

 • študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
 • forma štúdia: denná, štvorročná pre absolventov deviateho ročníka základných škôl alebo prechodom z kvarty SSG
 • vyučovací jazyk: slovenský so zameraním na na oblasť spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov

V každom školskom roku absolvujú žiaci prax na slovenských a zahraničných zastupiteľských úradoch a kultúrnych strediskách na Slovensku a v zahraničí. Prax je v nižších ročníkoch zameraná na rozvoj jazykových a komunikačných zručností. Vo vyšších ročníkoch na odbornú prax.

Viac informácií o podmienkach prijímania

Podrobný učebný plán

Vzor zmluvy

Profil absolventa študijného odboru

 • Je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním nutným na vykonávanie činností potrebných pre zaistenie dobrej organizácie zázemia jednotlivých druhov zastupiteľských orgánov a v zázemí útvarov štátnej správy.
 • Vie sa kultivovane a jazykovo správne vyjadrovať v ústnej a písomnej forme, uplatňuje spoločenskú a rečovú etiketu. Je schopný získavať a podávať informácie a je schopný sa vyjadrovať o bežných veciach, kultúrnych zážitkoch i odbornej problematike.
 • Má kultúrny prehľad, kladný vzťah k estetickým hodnotám, je tolerantný ku vkusu iných.
 • Je spôsobilý vystupovať na verejnosti, schopný v interpersonálnej oblasti používať poznatky o psychológie.
 • Chápe princípy demokracie a vie ich uplatňovať v spoločenskej a pracovnej realite.
 • Historicko-geografické vedomosti vie uplatniť pri analýze spoločenských javov v rámci SR a v globálnom meradle.
 • Ovláda základné pravidlá a techniky administratívnej práce.
 • Má znalosti v oblasti diplomatického protokolu, organizácie a riadenia štátnej správy.

Čo je diplomacia?

Diplomacia je činnosť, akt vedenia rokovaní, udržiavania stykov medzi dvoma záujmovými skupinami (národmi). V súčasnosti sa pod pojmom diplomacia označuje najmä činnosť diplomatov upravujúca medzinárodné pomery, prípadne riešenie medzinárodných problémov.

Podľa Viedenskej zmluvy o diplomatických stykoch, článku 3, úlohou diplomatickej misie je zastupovať vysielajúci štát a chrániť jeho záujmy v druhom štáte alebo teritóriu podľa zásad medzinárodného práva.