Záujmové vzdelávanie pre denné štúdium – Golf

SSG ako prvé na slovensku prinieslo plnohodnotný štúdijný program so zameraním na golfovú hru.

Umožňuje aktívne trénovať golf a zapájanie sa do všetkých športových aktivít súvisiacich s golfom. Príprava pre štúdium na vysokej škole je zabezpečená kvalitným učebným plánom a vysoko profesionálnym kolektívom trénerov a pedagogických pracovníkov.

Na štúdium v záujmovom útvare sa môžu hlásiť aj žiaci, ktorí golf ešte nehrali. Stávajú sa členmi golfového klubu hneď po prijatí na štúdium. Záujemcov očakávame z celého Slovenska.

Golf v učebných osnovách

Tréning golfu v záujmovom útvare prebieha podľa praktického učebného plánu. Popri technickom zameraní, majú žiaci v rámci predmetu golf možnosť absolvovať golfové kondičné tréningy, teóriu s pravidlami golfu a všeobecnou etikou. Taktická časť pripravuje hráčov na obtiažne situácie a herný manažment.

Golfové ihrisko na školskom dvore

Priamo v priestoroch školy sa nachádza outdoorove aj indoorove ihrisko. Viac o priestoroch na stránke Golfového klubu SSG.

Forma štúdia

Základná škola

 • 2. stupeň ZŠ
 • forma štúdia: denná
 • päťročné štúdium na našej základnej škole
 • vhodné pre absolventov štvrtého ročníka základných škôl
 • vyučovací jazyk: slovenský

Výučba pozostáva z modulov:

 • výučba golfovej hry
 • športový (golfový) manažment
 • príprava a organizovanie športových (golfových) podujatí
 • šport (golf) v cestovnom ruchu
 • greenkeepig

Viac informácií o podmienkach prijímania

Podrobný učebný plán

Vzor zmluvy

4-ročné štúdium na gymnáziu

študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

forma štúdia: denná, štvorročná pre absolventov deviateho ročníka základných škôl alebo prechodom z kvarty SSG

vyučovací jazyk: slovenský

Výučba pozostáva z modulov:

 • výučba golfovej hry
 • športový (golfový) manažment
 • príprava a organizovanie športových (golfových) podujatí
 • šport (golf) v cestovnom ruchu
 • greenkeepig

Viac informácií o podmienkach prijímania

Podrobný učebný plán

Vzor zmluvy

Golf a cudzie jazyky

Študijný program golfových tried je napojený na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, ktoré sa na škole učia od roku 1993. Študenti okrem golfového vzdelania a získania športových zručností sú pripravení na štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole.

Uplatnenie po skončení štúdia

Absolvovaním štúdia sú pripravení na činnosti a aktivity profesionálneho golfového hráča. Štúdium golfu im dáva vysoké predpoklady študovať golf na vysokých školách. Môžu sa tiež uplatniť ako tréneri alebo učitelia golfu, manažéry športových (golfových) klubov. Ich vedomosti, skúsenosti a zručnosti ich predurčujú na pôsobenie v golfovom rezorte – obchod, cestovný ruch.