Prijímacie konanie – Štvorročná forma štúdia

Informačné stretnutia online (deň tvorených dverí) 18.1.2023 a 8.2.2023

Odbor 7902 J  gymnázium (7902J)

V školskom roku 2023/24 prijmeme do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 24 žiakov v jednej triede.

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe prijímacieho konania.

V školskom roku 2023/24 je školné rozdelené do desiatich mesačných splátok vo výške 220,-Eur. Zápisné na štúdium je 800,-Eur.
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  • splnil podmienky prijímacieho konania – Kritériá prijímacieho konania

Postup pre prihlásenie:

Podanie prihlášky

do 20. marca 2023

Dátum prijímacích skúšok

4. mája 2023 (štvrtok), I. termín/1. kolo

9. mája 2023 (utorok), II. termín/1. kolo

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov
prijímacieho konania

19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

Termín písomného potvrdenia zákonného zástupcu/plnoletého
uchádzača k prijatiu na vzdelávanie

do 24. mája 2023 (23:59 hod.)

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest.
pre žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka je 20. jún 2023.

Podanie prihlášky

do 15. júna 2023


Prihlášku na vzdelávanie doručíte cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)

Po doručení potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium následne podpíšete Zmluvu o štúdiu.