Prijímacie konanie – Štvorročná forma štúdia

Informačné stretnutia online (deň tvorených dverí) 16.2.2022 a 9.3.2022

Odbor 7902 J  gymnázium (7902J)

V školskom roku 2022/23 prijmeme do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 24 žiakov v jednej triede.

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe prijímacieho konania.

V školskom roku 2022/23 je školné rozdelené do desiatich mesačných splátok vo výške 190,-Eur. Zápisné na štúdium je 800,-Eur.
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  • splnil podmienky prijímacieho konania – Kritériá prijímacieho konania

Postup pre prihlásenie:

do 20. marca 2022 – podanie prihlášky
Prihlášku na vzdelávanie doručíte cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)
3. a 10. mája – prijímacie pohovory
do 18. mája 2022 – zverejníme výsledky prijímacieho konania.
Zverejníme zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a na webovej stránke školy www.ssg.sk.
Uchádzačovi doručíme poštou rozhodnutie o prijatí.
do 23. mája 2022 – nám doručíte potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium vzor
Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium doručíte našej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)
Po doručení potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium následne podpíšete Zmluvu o štúdiu.
21. júna 2022  – 2. kolo prijímacieho konania