Prijímacie konanie – Štvorročná forma štúdia

Informačné stretnutia online (deň tvorených dverí) 18.1.2023 a 8.2.2023

Odbor 7902 J  gymnázium (7902J)

V školskom roku 2023/24 prijmeme do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 24 žiakov v jednej triede.

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe prijímacieho konania.

V školskom roku 2023/24 je školné rozdelené do desiatich mesačných splátok vo výške 220,-Eur. Zápisné na štúdium je 800,-Eur.
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  • splnil podmienky prijímacieho konania – Kritériá prijímacieho konania

Postup pre prihlásenie:

Podanie prihlášky

do 20. marca 2023

Dátum prijímacích skúšok

4. mája 2023 (štvrtok), I. termín/1. kolo

9. mája 2023 (utorok), II. termín/1. kolo

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov
prijímacieho konania

19 mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

Termín písomného potvrdenia zákonného zástupcu/plnoletého
uchádzača k prijatiu na vzdelávanie

do 24. mája 2023 (23:59 hod.)


Prihlášku na vzdelávanie doručíte cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)

Po doručení potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium následne podpíšete Zmluvu o štúdiu.