Vieme, čo potrebuje Vaše dieťa.

Vieme že Vaše dieťa je šťastné vtedy, ak žije v bezpečnom prostredí spokojných dospelých.

V priestore školy žiakom nechýba príroda a dostatok pohybu.

Integrujeme metodiku rozvoja životných zručností do vzdelávacieho obsahu.

Vedieme žiakov k sebavedomiu tak, aby vedelo, v čom je výnimočné i jedinečné. Aby spoznalo svoje talenty.  Ktoré nielenže rozvinie, ale objaví aj ďalšie.

V našej škole je vytvorený priestor v rámci organizácie vyučovania na osobnostný rozvoj detí a humanistický prístup rešpektujúci komunikáciu.

Jedinečnosť školy spočíva v možnosti výberu študijných kombinácií cudzích jazykov, rozšírenej športovej výučby, umeleckého smeru (muzikál) a zahraničných vzťahov – diplomacie.