Denné štúdium – Jazyky

Vzdelávacia oblasť Cudzie jazyky rozvíja cudzojazyčnú komunikatívnu kompetenciu. Nadväzuje na ovládanie materinského jazyka a zvyšuje zručnosti žiaka používať jazyk ako nástroj abstraktného, logického a tvorivého myslenia a osvojovania si komunikačných zručností.

Forma štúdia

Základná škola

 • forma štúdia: denná
 • päťročné štúdium na našej základnej škole
 • vhodné pre absolventov štvrtého ročníka základných škôl
 • vyučovací jazyk: slovenský so zameraním na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov

1. cudzí jazyk je anglický jazyk (povinný pre všetkých), 2. a 3. cudzí jazyk sú voliteľné z aktuálneho portfólia vyučovaných jazykov (nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, poľský, chorvátsky).

Okrem jazykov si žiaci vyberajú nepovinné a povinne voliteľné predmety zo širokej ponuky predmetov umeleckého zamerania, informatiky a športov.

Viac informácií o podmienkach prijímania

Podrobný učebný plán

Vzor zmluvy

4-ročné štúdium na gymnáziu

 • študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
 • forma štúdia: denná, štvorročná pre absolventov deviateho ročníka základných škôl alebo prechodom z kvarty SSG
 • vyučovací jazyk: slovenský so zameraním na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov

1. cudzí jazyk je Anglický jazyk (povinný pre všetkých) 2. a 3. cudzí jazyk sú voliteľné z aktuálneho portfólia vyučovaných jazykov (nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, poľský, chorvátsky).

Okrem jazykov si žiaci vyberajú nepovinné a povinne voliteľné predmety zo širokej ponuky predmetov umeleckého zamerania, informatiky a športov.

Viac informácií o podmienkach prijímania

Podrobný učebný plán

Vzor zmluvy

5-ročné bilingválne štúdium

 • študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium– bilingválne štúdium
 • forma štúdia: denná, 5-ročná pre absolventov ôsmeho ročníka základných škôl alebo prechodom z tercie SSG
 • vyučovací jazyk: ruský

Absolvent je pripravený na maturitnú skúšku z ruského jazyka a získanie certifikátu C1. Maturitnú skúšku vykonáva v ruskom jazyku aj z predmetov: matematika, psychológia, ekonómia (vyučovaných v ruskom jazyku).

Okrem predmetov stanovených štátnym vzdelávacím programom si študent v piatom ročníku vyberá 4 voliteľné predmety. V ponuke sú nasledovné volitelné predmety:

 • Základy cudzieho jazyka(nemecký, španielsky, francúzsky, poľský)
 • Seminár z biológie
 • Seminár z geografie
 • Seminár z dejepisu
 • Právnické minimum
 • Seminár z ekonómie (v rus. jazyku)
 • Seminár zo psychológie (v rus. jazyku)
 • Seminár zo sociológie
 • Seminár z matematiky(v rus. jazyku)
 • Seminár z informatiky
 • Interpretácia umeleckého diela

Viac informácií o podmienkach prijímania

Podrobný učebný plán

Okruhy tém na prijímacie pohovory

Prečo študovať jazyky na SSG?

 • 30 ročná tradícia výučby cudzích jazykov
  • Súkromné slovanské gymnázium v roku 1993 ako prvé na slovensku zahájilo výučbu slovanských jazykov.
  • Tradícia výučby cudzích jazykov sa osvedčila a nadobudnuté skúsenosti uplatňujeme nie len v metódach výučby ale už pri výbere pedagógov.
 • Kombinácia západných a slovanských jazykov
  • Výučba cudzieho jazyka je už štandardnou súčasťou učebných plánov škôl. SSG navyše ponúka, súčasne s aktívnym zvládnutím dvoch západných svetových jazykov, aktívne komunikovať aj jedným zo slovanských jazykov.
  • Kombinácia jazykov predstavuje pre absolventov komparatívnu výhodu pri uplatnení sa na trhu práce, v domácej a zahraničnej podnikateľskej sfére, ako aj v inštitúciách EÚ.
 • Široká ponuka vyučovaných jazykov
  • anglický jazyk
  • francúzsky jazyk
  • španielsky jazyk
  • nemecký jazyk
  • chorvátsky jazyk
  • ruský jazyk
  • poľský jazyk
 • Zameranie na prax
  • Štúdium jazyka vnímame ako prípravu pre potreby reálneho použitia v praxi obchodu a turistického ruchu.  Okrem aktívneho zvládnutia jazyka získava absolvent kultúrno-spoločenský prehľad o súčasnosti a histórii príslušnej krajiny.
  • Kritériá vo vyučovaní cudzích jazykov:
   • chápať cudzí jazyk ako znak národnej a individuálnej identity,
   • využiť cudzojazyčné texty ako pramene pre neho potrebných informácií,
   • viesť komunikáciu na primeranej jazykovej úrovni so zreteľom na cieľ prejavu a adresáta,
   • vyjadriť svoj názor,
   • poznať kultúru vlastnej krajiny prostredníctvom iných kultúr a civilizácií,
   • osvojiť si normy správania sa a spoločenské konvencie krajiny, jazyk, ktorej sa učí
 • Príprava na štúdium na VŠ
  • Absolvent je jazykovo vybavený na to, aby sa mohol uchádzať o nadväzujúce magisterské štúdium spoločenskovedných oborov na niektorej z domácich alebo zahraničných univerzít v krajine, ktorej jazyk si zvolili v rámci modulárneho systému.
 • Certifikáty a štúdium v zahraničí
  • Súčasťou štúdia je príprava na úspešné vykonanie skúšok medzinárodných certifikátov na úrovni B1 a B2  spoločného európskeho referenčného rámca.
  • V priebehu štúdia študent absolvuje aspoň jeden študijný pobyt na zahraničnej strednej škole, zodpovedajúcej jazykovo zvolenému hlavnému štúdijnému jazyku.
 • Moderné vyučovacie metódy
  • Vďaka implementácii pilotného projektu EÚ je tradičný vyučovací proces obohatený o možnosti využívania E-learningového systému.
  • Systém okrem zefektívnenia komunikácie učiteľa, študentov a rodičov, prináša obsah výučby v interaktívnej elektronickej forme a to kedykoľvek aj mimo vymedzený rozvrh hodín.

Kurzy a certifikáty

SSG v súčasnosti realizuje prípravné kurzy na certifikačné skúšky z ruského a anglického jazyka.

Certifikáty City&guilds sú uznávané na väčšine stredných a vysokých škôl v anglicky hovoriacich krajinách po celom svete.

SSG zastupuje Štátny inštitút ruského jazyka A. S. Puškina pre vykonávanie certifikovaných skúšok v zmysle Európskeho referenčného rámca.