Záujmové vzdelávanie pre denné štúdium – Muzikál

Záijmový vzdelávací program Muzikál (je súčasťou denného štúdia) zameriava sa na rozvoj kompetencií

VNÍMANIA A CHÁPANIA KULTÚRY. Je určený študenotom so záujmom o syntetické divadlo. Súčasťou štúdia sú aj dejiny výtvarného umenia a architektúry a hudby. Žiak získava:

 • umelecké vzdelávanie, schopnosť rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam umenie v živote jednotlivca a spoločnosti,
 • javiskovú prax, pocit bezprostredného hereckého prejavu, istotu, suverenitu a sebadôveru, čo napomáha rozvoj ich talentu,
 • základ pre ďalší rast umelecký a/alebo akademický na vysokých školách umeleckého zamerania,
 • povedomie o vlastnej kultúrnej identite, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr.

REČ A PREJAV. Je určený študenotom so záujmom o štúdium diplomacie Žiak získava:

 • Dýchanie ako základný zdroj života a reči
 • Dychové cvičenia
 • Artikulácia ako základ hovoreného prejavu
 • Jazykové cvičenia
 • Intonácia a rytmus v interpretácii textu
 • Intonačné a rytmické cvičenia
 • Hovorený prejav, čítaný text – ťažisko v správnej artikulácii v slovenskom jazyku
 • Hovorený prejav, čítaný text – významová stránka textu a jej prezentácia pomocou intonácie a rytmu.
 • Pamäťové cvičenia textu
 • Mnemotechnické pomôcky ako spôsob cvičenia pamäti
 • Prednes textu s použitím techník menovaných v predchádzajúcich bodoch.
 • Vytvorenie vlastného textu jeho technická a výrazová prezentácia.

POHYB, GESTIKULÁCIA A MIMIKA. Je určený študenotom so záujmom o štúdium diplomacie. Žiak získava:

 • Dychové a uvoľňovacie proti stresové cvičenia
 • Základy chôdze
 • Postoj ako základ rečníckeho výrazu
 • Správne držanie tela
 • Chôdza ako jeden s výrazových prostriedkov
 • Gestá ako výrazový prostriedok
 • Gestá v spojení s textom ako doplňujúci a podporný výrazový prostriedok
 • Mimika tváre a jej primerané a správne používanie

Forma štúdia

Základná škola

 • študijný odbor: základná škola
 • forma štúdia: denná
 • druhý stupeň na našej základnej škole
 • vhodné pre absolventov štvrtého a piateho ročníka základných škôl
 • vyučovací jazyk: slovenský

Voliteľné predmety:

 • Literárno-dramatická výchova
  • Všestranne formuje mladého človeka, umožňuje mu presadiť sa v spoločnosti na základe vlastných umeleckých schopností, podporuje kultivovaný prejav a komunikatívnosť s ľuďmi.
 • Reč a prejav
 • Pohyb, gestikulácia a mimika
 • Sólový spev
  • Ako jeden z predmetov umelecko-estetického zamerania sleduje celkový rozvoj hlasovej dispozície žiaka. Podstatou výučby sólového spevu je klasická spevácka príprava, ktorá pozostáva z dychovej a hlasovej techniky.
 • Tanec
  • Muzikál ako divadelný žáner je syntetické dielo. Jednou z jeho dôležitých zložiek je aj tanec, ktorý je zložený z niekoľkých tanečných štýlov (jazzový, súčasný, klasický). Študentom pomôže rozvíjať motoriku, rytmus a pohybovú pamäť.
 • Hra na hudobnom nástroji
  • Vyučovanie hry na hudobnom nástroji: klavír, gitara, flauta, bicie nástroje.

Viac informácií o podmienkach prijímania

Podrobný učebný plán

Vzor zmluvy

4-ročné štúdium na gymnáziu

 • študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
 • forma štúdia: denná, štvorročná pre absolventov deviateho ročníka základných škôl alebo prechodom z kvarty SSG
 • vyučovací jazyk: slovenský s rozšíreným vyučovaním umeleckých predmetov

Povinne voliteľné predmety:

 • Literárno-dramatická výchova
  • Všestranne formuje mladého človeka, umožňuje mu presadiť sa v spoločnosti na základe vlastných umeleckých schopností, podporuje kultivovaný prejav a komunikatívnosť s ľuďmi.
 • Reč a prejav
 • Pohyb gestikulácia a mimika
 • Sólový spev
  • Ako jeden z predmetov umelecko-estetického zamerania sleduje celkový rozvoj hlasovej dispozície žiaka. Podstatou výučby sólového spevu je klasická spevácka príprava, ktorá pozostáva z dychovej a hlasovej techniky.
 • Tanec
  • Muzikál ako divadelný žáner je syntetické dielo. Jednou z jeho dôležitých zložiek je aj tanec, ktorý je zložený z niekoľkých tanečných štýlov (jazzový, súčasný, klasický). Študentom pomôže rozvíjať motoriku, rytmus a pohybovú pamäť.
 • Hra na hudobnom nástroji
  • Vyučovanie hry na hudobnom nástroji: klavír, gitara, flauta, bicie nástroje.

Viac informácií o podmienkach prijímania

Podrobný učebný plán

Vzor zmluvy

Muzikálové štúdio

(Voliteľný predmet – rozsah 66 hodín ročne)
Cieľom Muzikálového štúdia je príprava projektu a naštudovanie muzikálu z organizačného, hereckého, speváckeho a pohybového hľadiska. Žiaci získavajú prácou v muzikálovom štúdiu javiskovú prax, pocit bezprostredného hereckého prejavu, istotu, suverenitu a sebadôveru, čo napomáha rozvoj ich talentu, ďalší umelecký vývin a reálny predpoklad študovať na vysokých školách umeleckého zamerania.

Žáner muzikálu zahŕňa tzv. Ensamble čo je speváckym odvetvím, v ktorom je pre interpreta dôležité harmonické cítenie. Je to viacmenej výučba intervalového myslenia. Spievanie vo viacerých hlasoch so sólovými pasážami. Cibrí sa pri ňom intonačná čistota a vzájomné počúvanie sa. Prispôsobovanie sa ďalším spevákom v rámci jednej harmónie či už v unisona horizontálnom speve, alebo v polyfonickom rozpise.

Pri inscenovaní muzikálu musia byť interpreti nielen dobrými hercami, ale aj spevákmi a tanečníkmi súčasne.

Roman Muller, Dis.art

Čo je muzikál?

Muzikál – (podst. m.)

 1. Muzikál ako divadelný žáner je syntetické dielo.  Žánrovo typický je teda muzikál, v ktorom sa strieda hovorené slovo, spev a tanec. Môže byť aj celospievaný, alebo s dominujúcou tanečnou zložkou, rovnako však môže tanec celkom chýbať.
 2. Slovo muzikál pochádza zo skráteného anglického slovného spojenia musical comedy, ktoré označovalo v 1. polovici 20. storočia revue s humoristickými a speváckymi číslami, ktoré spravidla nemali súvislý dej.
Pokrvní bratia, SSG 1999
Mníšky, SSG 2018