Prijímacie konanie – Štvorročná forma štúdia

Informačné stretnutie (deň tvorených dverí) 14. 2. 2024

Odbor 7902 J  gymnázium (7902J)

V školskom roku 2024/25 prijmeme do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu 24 žiakov v jednej triede.

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe prijímacieho konania.

V školskom roku 2024/25 je školné rozdelené do desiatich mesačných splátok vo výške 230,-Eur. Zápisné na štúdium je 900,-Eur.
Výška školného, ako aj výška iných administratívnych poplatkov je určená cenníkom platným pre ten, ktorý školský rok.
Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

  • splnil podmienky prijímacieho konania – Kritériá prijímacieho konania

Postup pre prihlásenie:

Podanie prihlášky

do 18. marca 2024

Dátum prijímacích skúšok

2. mája 2024 (štvrtok), I. termín/1. kolo

6. mája 2024 (pondelok), II. termín/1. kolo

Termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov
prijímacieho konania

17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.)

Termín písomného potvrdenia zákonného zástupcu/plnoletého
uchádzača k prijatiu na vzdelávanie

do 22. mája 2024 (23:59 hod.)

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest.
pre žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka je 19. jún 2024.

Podanie prihlášky

do 14. júna 2024


Prihlášku na vzdelávanie doručíte cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage)

Po doručení potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium následne podpíšete Zmluvu o štúdiu.