Vízia

Celkom iná škola

Trochu iné predmety, trochu iné štúdijné prostredie, celkom iný prístup k študentovi, skrátka „Celkom iná škola!“

Včera

Súkromné Slovanské Gymnázium bolo založené v roku 1993 PhDr. Elvírou Chadimovou. Od svojho vzniku rieši koncepciu poskytovania vzdelania pre čo najširšiu skupinu mládeže a dospelých a hľadá nové, inovatívne formy vzdelávania.  V prvých rokoch svojho vzniku škola reagovala na vysokú potrebu vyučovania cudzích jazykov so špecifikom na vyučovanie jazykov slovanských (poľský, chorvátsky, slovinský a ruský). Inovatívne metódy spočívali v zavádzaní nových metodických postupov,  študijnej literatúry, foriem overovania vedomostí. Alternatívny učebný plán umožňoval hlbšie štúdium jazykov, alebo umenia formou voliteľného obsahu vzdelávania.

História na pokračovanie

Listujeme v historii SSG 1
Listujeme v historii SSG 2
Listujeme v histórii SSG 3
Listujeme v histórii SSG 4

Dnes

V súčasnosti  sa vzdelávanie uskutočňuje na Súkromnom gymnáziu podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre dennú formu štvorročného štúdia s učebným plánom so zameraním

 • 79025  gymnázium – špecializácia:  cudzie jazyky, muzikál, golf, diplomacia
 • 79025 –  externá forma štúdia,  dištančná forma štúdia

a na Súkromnej základnej škole v druhom stupni so zameraním na cudzie jazyky.

Zajtra

Súkromné gymnázium sa chce v najbližších rokoch sústrediť na profiláciu školy v uvedenej oblasti a nadväznosti na reformu systému pokračovať v implementácii školského vzdelávacieho programu. Tým dosiahnuť vyššiu kvalitu vzdelávania.

Míľniky histórie školy

 • 1993 – zriadené 5ročné Súkromné slovanské gymnázium s rozšíreným vyučovaním slovanských jazykov (ruský, poľský, chorvátsky, slovinský) a neslovanských (nemecký, anglický, francúzsky, španielsky)  ako aj výučba umeleckých predmetov (Hra na hudobnom nástroji, Výtvarná výchova, Literárno dramatická výchova). Vyučovanie prebiehalo na Malokarpatskom námestí v Lamači.
 • 1994 – presunutie vyučovania na ZŠ Pekníková
 • 1996 – presťahovanie do súčasného sídla školy na Žitavskú ulicu 1
 • 1997– transformuje sa 5 ročný program vzdelávania na 4 ročnú formu a 8 ročnú forma štúdia– Novinkou je tiež diaľkové štúdium určené pre  tých, ktorí dosiahli 16 rok veku a majú záujem dištančnou formou absolvovať vzdelávanie, ktoré ukončia maturitnou skúškou.– vzniká prvé dislokované pracovisko SSG v Kežmarku, ktoré zabezpečuje vyučovanie v študijnom odbore gymnázium externou formou štúdia
 • 1998 – prví žiaci SSG úspešne skladajú maturitné skúšky
 • 2000 – vzniká prvé dislokované pracovisko SSG v Martine
 • 2003– Slávnostný večer k 10. výročiu SSG– november 2003 sa uskutočnil Metodický deň pedagogických pracovníkov SSG– Bratislava, Kežmarok, Nitra pri príležitosti 10.výročia školy– vzniká prvé dislokované pracovisko SSG v Nitre
 • 2004 – Zriadenie vyučovacieho programu Muzikál
 • 2008– otvorenie Golfového klubu a zaradenie golfu do vyučovacieho programu
 • 2009– Zriadenie vyučovacieho programu Diplomacia.– začiatok realizáie projektu EÚ Tretie Milénium v škole.– Dištančnú formu štúdia, kde je vyučovanie (e-learning) organizované cez  internet formou virtuálnej triedy.
 • 2010 – Založenie Diplomatického klubu SSG
 • 2020 – Otvorenie základnej školy – druhý stupeň. Ako plná náhrada prvých štyroch ročníkov osemročnej formy štúdia.
 • 2021 – Domáce (individuálne) vzdelávanie žiakov na druhom stupni ZŠ.

„Prečo celkom iná škola?“

Jedinečnosť školy spočíva v možnosti výberu štúdijných kombinácií cudzích jazykov, rozšírenej športovej výučby, umeleckého smeru muzikál a zahraničných vzťahov – diplomacie.

Súkromné gymnázium je jediná škola na Slovensku, kde sa maturuje z poľského a chorvátskeho jazyka.  Pre vykonávanie certifikovaných skúšok zastupuje Súkromné gymnázium Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Puškina v Moskve.

Škola má priamo v objekte golfový areál a indoor umožňujúci vyučovať hru golfu a manažment športu.

Prinášame vyššiu kvalitu interaktívneho vzdelávania pre svojich študentov implementáciou nového e-learning vzdelávacieho programu.

Školské kluby a extra aktivity podporujú rozvoj záujmovej činnosti študentov a otvárajú možnosti sebarealizácie pod vedením skúsených pedagógov a mentorov s osobitným prístupom ku každému študentovi.

Referencie Ocenenia

Denné štúdium

4-ročné gymnázium a základná škola

Denná forma štúdia prebieha ako štvorročná na Súkromnom gymnáziu. Prvé štyri ročníky štúdia v osemročnej forme štúdia nahrádzame druhým stupňom v Súkromnej základnej škole.
SSG navyše prináša dva moderné štúdijné smery: jazyky, diplomacia a dve zameranie záujmového vzdelávania: golf a muzikál. Prijímanie na gymnázium na základe prijímacích pohovorov na Súkromnú základnú školu formou prestupu.

Denné štúdium

Externé štúdium

Dištančné štúdium

Externé štúdium umožňuje dosiahnuť úplné, stredné, všeobecné vzdelanie s maturitou už do 2 rokov. Na výber sú 3 formy externého štúdia s ohľadom na časové a dispozičné možnosti študenta.

Externé štúdium