Referencie

Rodičia

Už od samotného vzniku Súkromného slovanského gymnázia ma zaujala koncepcia vyučovania, ktorá dávala možnosť výberu štúdia svetových jazykov spolu s výučbou slovanských jazykov a zároveň poskytovala všeobecné, ale nadštandardné vzdelanie v celom širokom spektre umenia.

Pavol Hammel

Vážená pani zriaďovateľka, vážený pán riaditeľ,

dovoľte aby sme Vám ako rodičia Vašich dvoch študentov, vyslovili veľkú vďaku za prístup k výchove a vzdelaniu našich detí na Vašom Gymnáziu. Možno táto forma poďakovania nie je celkom obvyklá, ale práve uplatňovanie sa našich detí v živote, nám dáva právo napísať tento list. Veď Vaši absolventi dnes nemajú problém zaradiť sa ako plnohodnotní študenti prestížnych európskych univerzít. Budem konkrétnejšia.Naša dcéra Dorotka nebola práve výraznou študentkou a ako rodičia sme naozaj nevedeli, v akom odbore by sa uplatnila tak, aby bola v živote spokojná. Práve Vám a Vašim pedagógom chceme veľmi pekne poďakovať za to, že jej ako skúsení odborníci umožnili a pomohli spoznať samu seba. Nepotlačili jej osobnosť, práve naopak, veľmi ohľaduplne ju zorientovali a umožnili rozvinúť jej práve tie schopnosti, vďaka ktorým sa dnes zaradila medzi študentov prestížnej Univerzity západnej Európy. Vzdelanie, ktoré získala na Vašom Gymnáziu, spĺňa kritériá aj pre náročné štúdium práva na Univerzite v Barcelone nielen po stránke jazykovej prípravy, ale tiež odborné vedomosti Vašej absolventky dnes dokáže veľmi dobre využiť pri svojom ďalšom štúdiu. Vďaka Vám je naše dieťa dnes schopné samostatne myslieť, nebojí sa povedať svoj názor a uvedomuje si zodpovednosť za svoj život. Takáto príprava do života pre nás veľmi veľa znamená; o to viac, že naša generácia bola vedená direktívnym spôsobom a hodnotené bolo skôr memorovanie, neskúmalo sa, či dieťa veci rozumie a osobnosť bolo to posledné, čo spoločnosť podporovala. Naša dcérka chodila do Vašej školy veľmi rada, vždy sa tam tešila. V škole sa stretla s pochopením, a aj keď urobila chybu, nezažila ponižovanie a trestanie ani psychický nátlak. Naopak, jej vnímanie bolo veľmi opatrne usmerňované a dieťa bolo vedené k pozitívnemu mysleniu. A tak jej zostala naozaj krásna spomienka na študentský život na Vašom Gymnáziu a dnes s hrdosťou hovorí o „svojom Gymnáziu“ na prestížnej európskej Univerzite.

Náš syn Jožko je od svojej sestry značne odlišný. Ako väčšina chlapcov, má rád počítače a matematiku. Jeho záujmy sú nám teda jasnejšie ako u Dorotky. Komplikácia je však v tom, že Jožko práve rehabilituje po ťažkom úraze a teda podmienky na štúdium má mierne sťažené už len tým, že nemôže pravidelne dochádzať do školy. Aj tieto naše problémy nám pomohlo vedenie Vášho Gymnázia veľmi ústretovo riešiť. Prístup vedenia školy oceňujeme však ešte z jedného veľmi vážneho dôvodu. Súkromné slovanské gymnázium poskytuje možnosť študovať viaceré jazyky. Kvalita výučby jazykov je naozaj nadštandardná, každý vyučujúci má okrem požadovanej pedagogickej a odbornej kvalifikácie aj vedomosti, získané pobytom v krajine, ktorej jazyk vyučuje. Veď jazyková príprava postačila aj našej dcérke na štúdium v zahraničí. Nie je však deklarované, že toto Gymnázium poskytuje špeciálne matematické vzdelanie. O to väčšie bolo naše prekvapenie, keď profesorka matematiky a profesor informatiky začali pracovať s naším synom. Kvalita výučby práve týchto predmetov je aj napriek deklarovanému zameraniu školy nadštandardne vysoká. Tiež fyzika, chémia, biológia, slovenský jazyk a literatúra, geografia, dejepis, náuka o spoločnosti, estetika, nie sú vďaka Vašim kvalitným profesorom pre študentov postrachom, ale práve naopak. Trpezlivý prístup a povzbudenie, tiež ocenenie snahy a schopnosti študenta, nám dávajú nádej, že náš syn môže naviazať na úspech svojej sestry. Kvalitná jazyková a odborná príprava je kombinácia, ktorá naozaj otvára „dvere do Európy“. Potvrdením je úspech našej dcérky.

Vážená pani zriaďovateľka, Vážený pán riaditeľ, dovolili sme si týmto listom poďakovať za všetko, čo Vaše Gymnázium dáva našim deťom, ako ich Vaši pedagógovia pripravujú do života. Oceňujeme prístup všetkých odborníkov Vašej školy, ktorí nám vychádzajú v ústrety nielen ako odborníci, ale v prvom rade s pochopením ako ľudia. A tak nielen naše deti, ale aj my rodičia, veľmi radi chodíme do Vášho Gymnázia. V prajnej atmosfére, ktorá je vlastná Vašej škole, sa vždy cítime naozaj príjemne.Za všetko, čo ste dali a dávate našim deťom si dovoľujeme Vám a všetkým profesorom Gymnázia veľmi pekne poďakovať a zaželať vám veľa úspechov vo Vašej ďalšej práci. Priblížili ste nás Európe viac, ako si dnes dokážeme uvedomiť.

S úctou,

Ing. Drahomíra Franzenová a RNDr. Jozef Franzen, vďační rodičia Dorotky a Jožka Franzenových

Študenti

Na Súkromnom slovanskom gymnáziu v Bratislave sa mi páči priateľská atmosféra medzi staršími a mladšími študentami. Najlepšie sa to prejavuje počas prestávok, no hlavne na celoškolských akciách – pri návšteve divadla, na Valentína, či na Škaredú stredu, keď sa učilo v karnevalových maskách. Pravdaže toto gymnázium som si vybrala kvôli niečomu inému. Zaujímam sa o cudzie jazyky, aj o umenie. Obe oblasti sú tu preferované. Pravdou je, že som niektoré dni v škole dlhšie, ale dá sa to zvládnuť. Máme tu totiž učiteľov, ktorí pomôžu vždy, keď sa na nich obrátim. Som tretiačka a po maturite chcem študovať dejiny umenia v Krakove.

Petra Nováková

Keď som pred deviatimi rokmi nastupoval na SSG, bolo to najmä kvôli dobrej povesti školy so zameraním na cudzie jazyky, umenie a aktívny štýl výučby. Vďaka veselo namaľovanej stene v mojej triede, ľudom rozprávajúcim sa na chodbách v cudzom jazyku a melódiam hudobných nástrojov vychádzajácich z učební mi skoro bolo jasné, že táto škola má vlastný život so srdcom, ktoré tlčie najmä vďaka kreatívnym a usilovným žiakom, ako aj ich profesorom.

Na začiatku som si vybral angličtinu a ruštinu. Najmä tá ma nadchla, najskôr pre nezabudnuteľnú a mierne dobrodružnú exkurziu do Petrohradu a Moskvy, neskôr som sa jej venoval na súťažnej úrovni a na Olympiádach z Ruského jazyka som postupne rok za rokom zbieral ocenenia, až kým som nezvíťazil v celoslovenskom kole s postupom na medzinárodnú súťaž do Moskvy. Ale to už predbieham…

Mal som radosť, že môžem chodiť na hodiny klavíra, ktoré aj s ostatnými umeleckými predmetmi vyvrcholili v školskej udalosti roka – Koncoročnej akadémii. Tu bolo vidieť pred očami žiakov aj rodičov, že mimoškolské aktivity nie sú len akousi zábavkou alebo zabíjaním času po skončení vyučovania, no naozajstnou vášňou a ukážkou húževnatosti mnohých študentov. A príležitostí, ako húževnatosť pretaviť do zážitku, bolo na SSG naozaj mnoho.

Neskôr pribudol tretí cudzí jazyk – a ja som si vybral nemčinu. Aby som sa v nej zdokonalil čo najviac, odcestoval som na rok do Švajčiarska. Inšpirovala ma k tomu aj moja profesorka, ktorá tam dlhé roky žila a často rozprávala o svojich skúsenostiach z tejto úžasnej krajiny. Po roku som sa vrátil na SSG, ktoré vtedy už bolo v plnom prúde s odvážnym projektom a priestor pred školou sa premieňal na golfový green. Pokrok nastal aj vo výbave školy, napríklad angličtina sa stala oveľa interaktívnejšou vďaka projektoru a on-line learningu. Výborným bol aj jazykový pobyt na juhu Anglicka, ktorý organizovala škola. Počas desiatich dní sme sa mohli viac zahĺbiť do jazyka, kultúry, ochutnať typické fish&chips a hlavne spoznať charakter krajiny o ktorej sme sa učili nielen z diaľky, ale aj priamo na vlastnej koži. Aj keď navonok sa môže zdať chladná, to skutočné jadro nás presvedčilo o opaku.

Bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol ísť na univerzitu práve v Británii. Takisto ma k tomu posunul triedny učiteľ, s ktorým sme stále v kontakte a radi spomíname na roky v SSG. A aj napriek tomu, že nakoniec som sa rozhodol pre medzinárodnú bilingválnu maturitu namiesto tej slovenskej, čas strávený na SSG bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som teraz na University of Surrey, top britskej univerzite v Medzinárodnom manažmente v turizme a hospitality biznise.

Nadšenie pre reč, dobré medziľudské vzťahy a ambície, ktoré mi gymnázium a prvý ročník na vysokej škole dali, určite využijem aj v štúdiu v Austrálii, kam ma univerzita momentálne na pol roka vysiela.

Phillip Svoboda, absolvent, ročník 2010

Inštitúcie

Silnou stránkou v oblasti riadenia školy bolo pedagogické riadenie zabezpečované systémom vnútorných predpisov, pokynov a usmernení. Rozhodovanie v súkromnej škole sa realizovalo v súlade s platnými právnymi predpismi. V oblasti vnútorného systému kontroly a hodnotenia sa vykonávala analýza, zovšeobecňovanie výsledkov zo zistení, prijímali sa účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Poradné orgány riaditeľa boli funkčné. Pozitívom v oblasti riadenia bolo vytváranie pozitívnej klímy a kultúry školy. Škola vytvárala dobré podmienky na výchovu mimo vyučovania podľa potrieb a záujmov žiakov.

V oblasti podmienok výchovy a vzdelávania boli tiež silnou stránkou personálne podmienky z hľadiska kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a podpora ich odborného rastu. Zaistená bola bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov pri výchovno-vzdelávacích činnostiach.

Silnou stránkou v oblasti priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania bolo sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom s dôrazom na vytváranie správnych predstáv, zisťovanie úrovne pochopenia a osvojenia poznatkov spätnou väzbou a zadávanie úloh na porozumenie a aplikáciu. Žiaci prejavovali záujem o učenie, riešili úlohy na porozumenie a aplikáciu, vedeli použiť osvojené poznatky k preberanej učebnej téme. Boli vedení k správnym postupom pri práci.

Závery štátnej školskej inšpekcie