Muzikál

Štúdiný program Muzikál (je súčasťou programu Umenie a kultúra) sa zameriava na rozvoj kompetencií vnímania a chápania kultúry. Je určený študenotom so záujmom o syntetické divadlo. Súčasťou štúdia sú aj dejiny výtvarného umenia a architektúry a hudby. Žiak získava:

 • umelecké vzdelávanie, schopnosť rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam umenie v živote jednotlivca a spoločnosti,
 • javiskovú prax, pocit bezprostredného hereckého prejavu, istotu, suverenitu a sebadôveru, čo napomáha rozvoj ich talentu,
 • základ pre ďalší rast umelecký a/alebo akademický na vysokých školách umeleckého zamerania,
 • povedomie o vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr.

Forma štúdia

 • študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
 • forma štúdia: denná, osemročná
  pre absolventov piatych ročníkov základných škôl
 • vyučovací jazyk: slovenský
  s rozšíreným vyučovaním umeleckých predmetov

Povinne volitelné predmety

Literárno-dramatická výchova+

Všestranne formuje mladého človeka, umožňuje mu presadiť sa v spoločnosti na základe vlastných umeleckých schopností, podporuje kultivovaný prejav a komunikatívnosť s ľuďmi.

Sólový spev+

Ako jeden z predmetov umelecko-estetického zamerania sleduje celkový rozvoj hlasovej dispozície žiaka. Podstatou výučby sólového spevu je klasická spevácka príprava, ktorá pozostáva z dychovej a hlasovej techniky.

Tanec+

Muzikál ako divadelný žáner je syntetické dielo. Jednou z jeho dôležitých zložiek je aj tanec, ktorý je zložený z niekoľkých tanečných štýlov (jazzový, súčasný, klasický). Študentom pomôže rozvíjať motoriku, rytmus a pohybovú pamäť.

Hra na hudobnom nástroji+

Vyučovanie hry na hudobnom nástroji: klavír, gitara, flauta, bicie nástroje.

 

Podrobný učebný plán
vzor zmluvy

 • študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
 • forma štúdia: denná, štvorročná
  pre absolventov deviateho ročníka základných škôl alebo prechodom z kvarty SSG
 • vyučovací jazyk: slovenský
  s rozšíreným vyučovaním umeleckých predmetov

Povinne volitelné predmety

Literárno-dramatická výchova+

Všestranne formuje mladého človeka, umožňuje mu presadiť sa v spoločnosti na základe vlastných umeleckých schopností, podporuje kultivovaný prejav a komunikatívnosť s ľuďmi.

Sólový spev+

Ako jeden z predmetov umelecko-estetického zamerania sleduje celkový rozvoj hlasovej dispozície žiaka. Podstatou výučby sólového spevu je klasická spevácka príprava, ktorá pozostáva z dychovej a hlasovej techniky.

Tanec+

Muzikál ako divadelný žáner je syntetické dielo. Jednou z jeho dôležitých zložiek je aj tanec, ktorý je zložený z niekoľkých tanečných štýlov (jazzový, súčasný, klasický). Študentom pomôže rozvíjať motoriku, rytmus a pohybovú pamäť.

Hra na hudobnom nástroji+

Vyučovanie hry na hudobnom nástroji: klavír, gitara, flauta, bicie nástroje.

 

Podrobný učebný plán
vzor zmluvy

On-line prihláška

Muzikálové štúdio

(Voliteľný predmet – rozsah 66 hodín ročne)
Cieľom Muzikálového štúdia je príprava projektu a naštudovanie muzikálu z organizačného, hereckého, speváckeho a pohybového hľadiska. Žiaci získavajú prácou v muzikálovom štúdiu javiskovú prax, pocit bezprostredného hereckého prejavu, istotu, suverenitu a sebadôveru, čo napomáha rozvoj ich talentu, ďalší umelecký vývin a reálny predpoklad študovať na vysokých školách umeleckého zamerania.

Žáner muzikálu zahŕňa tzv. Ensamble čo je speváckym odvetvím, v ktorom je pre interpreta dôležité harmonické cítenie. Je to viacmenej výučba intervalového myslenia. Spievanie vo viacerých hlasoch so sólovými pasážami. Cibrí sa pri ňom intonačná čistota a vzájomné počúvanie sa. Prispôsobovanie sa ďalším spevákom v rámci jednej harmónie či už v unisona horizontálnom speve, alebo v polyfonickom rozpise.

Pri inscenovaní muzikálu musia byť interpreti nielen dobrými hercami, ale aj spevákmi a tanečníkmi súčasne. 

Roman Muller, Dis.art

Čo je muzikál?

Muzikál – (podst. m.)

 1. Muzikál ako divadelný žáner je syntetické dielo.  Žánrovo typický je teda muzikál, v ktorom sa strieda hovorené slovo, spev a tanec. Môže byť aj celospievaný, alebo s dominujúcou tanečnou zložkou, rovnako však môže tanec celkom chýbať.
 2. Slovo muzikál pochádza zo skráteného anglického slovného spojenia musical comedy, ktoré označovalo v 1. polovici 20. storočia revue s humoristickými a speváckymi číslami, ktoré spravidla nemali súvislý dej.